• Сегодня: Вторник, Июнь 28, 2022
  • Буьгуьн: Саьли, 28 Тамбыз айы, 2022

Яй шагында да куллык бардырылады

Голос Степи
Июнь23/ 2022

Яздынъ яркыраган куьнлеринде ногай район орталык китапханасында куьн сайын аьдемлер толы болады десек, оьтирик болмас. Неге десе мунда дайым капылар да ашык, келген аьдемлерди де хош коьрип аладылар.

Янъыларда мунда уллы Александр Пушкиннинъ тувган куьнине рас барып, «Пушкиннинъ эртегилерининъ йоллары ман» деп аталган квест- ойын болып озды. Бу куьн мунда келген китапхана окувшылары (араларында яслар да, балалар да, ясуьйкенлер де бар эди) эки куьпке боьлинип, ойын бойынша тутылмага керек йорыклар ман танысып, «йолга» шыктылар. Ойын бойынша катнасувшылар оьзлерине коьп пайдалы билимлер алдылар. Оьзлерининъ анъ байлыгын да толыстырдылар.
Александр Пушкиннинъ эртегилери бек акыллы эм уьйретуьвши деп айтпага болады. Бир шексиз де, уллы язувшыдынъ эртегилери дайымларга яшаяк эм аьли де бир неше несил солар аркалы тербияланаяк. Сондай шаралардынъ озгарылувы яслар араларында шаирлик соьзге кызыксынувды коьтереегине бек сенемиз.
Календарь бойынша белгиленип келетаган айырым куьнлерге, белгилерге багысланган аз шаралар Ногай район орталык китапханасында озгарылмайды. Олар –китапхана куллыкшылары шоьлимиздинъ маьселелерине де уьйкен эс этедилер.Айтпага, шоьлимиздинъ кум-такырга айланувы оларды да навасызландырады. Экологиялык шаралар ишинде янъыларда «Табиат суьвретшидинъ коьзи мен» деп аталган йолыгыс озгарылды. Бу куьнги йолыгыста китапхана окувшылары, куллыкшылары эм миллетимиздинъ талаплы суьвретшиси Осман Индрали увылы Суюндиков бар эдилер. Ол оьзининъ ойлары ман боьлисити, бу куьнги шоьлди кайтип коьретаганы акында айтып кетти. Ол да ногай миллетли инсан болып, шоьлдинъ маьселесине, тоьгерек яктынъ соьнуьвине кайгыратаганын белгиледи. Бир йырма йыл арттагы шоьлдинъ коьрки мен бу куьнгм арасында кайдай баскалык болганы оны да бек кыйландырады. Болса да, ол оьзининъ суьвретлеринде шоьлдинъ яркын якларын да коьрсетеди.
Табиат кайсы заманларда да ярасык. Сонынъ ярасыклыгы, оьзек те, суьвретшидинъ асарларында.
Келген конаклар Осман Суюндиковтынъ хабарларын уьйкен эс берип тынъладылар, хабарласувдан сонъ, олар бу куьн китапханада уйгынланган суьвретлер выставкасын карап шыктылар.
Суьвретлерде шав-шувласкан орманлыклар, тынык аккан шокыраклар, давласып эскен шоьл еллери, солар ман бирге тыгырган кавмаклар. Баьриси де бизим озып баратаган оьмиримиз…
Г.Сагиндикова.
Суьвретте: О.Суюндиков пан йолыгыс шагы.

Яндекс.Метрика