• Сегодня: Понедельник, Январь 24, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 24 Канътар айы, 2022

Ялганлык уьшин яваплылык

Голос Степи
Октябрь28/ 2021

Аьр бир кыянатлык уьшин яваплык берилетаганы янъылык тувыл. Кайсы ерде де тийисли йорыклардынъ тутылмаганынынъ ызы ийгилерден болмайды. Ызгы заманларда баьримизге де белгили коронавируслы мараздынъ кенъ яйылувы. Сонынъ алдын шалар уьшин де патшалыгымыз бан аз куллыклар этилинмейди.

Сол маразга карсы вакцинады шыгарув да тынышлардан тувыл, аьлимлерге кешеси-куьндизи мен ислемеге туьседи. Сол вакцинады тувдырар уьшин кайдай куьш салган болсалар да, олар оьзлери биледилер. Бу куьнлерде, наьсипке, вакцинадынъ бир неше туьрлиси бар. Ама сол вакцинады алмага суьймейтаганлар яде болса, аьдемлердинъ яшав оьмирлерин кыска болувга себеплик этетаган аьдемлер де табыладылар. Олар сол вакцина акында кайдай ялган соьзлерди де айтып, хабарлар шыгарадылар. Сондай хабарларды эситетаган халк арасында оларга ынанатаганлар да табыладылар. Олар соьйтип, кыянатлы абытлар этедилер. Эл арасында юретаган аьдемлерге маразга карсы вакцина этилинмеге керек болганнан сонъ, олар «вакцина этилгени акында» ялган сертификатларды алмага керек болады (неге десе ис орынларда вакцинацияды оьтпеген аьдем ислемеге ярамайды).
– Ялган сертификатты алган аьдемлер Россия Федерациясынынъ Уголовлык кодексининъ 327-нши номерли статьясынынъ 3-нши кесегине коьре яваплылыкка тартылады. Куьнали аьдем бир йыл узагына эркинликтен босатылады яде болса куьштен ис аьрекетке беркитиледи. Законга коьре, аьдем ялган сертификатты сатып алганлай ок кыянатлык эткен деп саналады. Эгер ялган сертификаты болган гражданин шет эллерге кетсе, эмлев учреждениесине туьссе, ол аьдемге 80 мынъ маьнет акшалай яде алты айынынъ кыйын акы оьлшеминде штраф салынады. Ол РФ Уголовлык кодексининъ 327-нши статьясынынъ бесинши кесегине коьре яваплылыкка тартылады.
Эгер ялган сертификаты болган аьдем оьзи авырып, коьлем аьдемлердинъ савлыгына зыян келтирсе, демби айлак каты болады: 500 мынъ маьнеттен 700 мынъ маьнетке дейим штраф салынады яде эки йыл узагына эркинликтен босатылады. Солай ок ялган сертификаты болган аьдем оьзининъ ойсызлыгыннан себепли, баскады авыртса эм сол аьдем оьлсе, ол (ялган сертификатты алган) уьш йылдан бес йылга дейим эркинлигин йояды яде 1 миллионнан эки миллионга дейим штраф тоьлейди, эгер экевден артык аьдем оьлсе, 5 йылдан 7 йылга дейим эркинликти йояды.
Оннан баскалай, Уголовлык яваплылыкка ялган сертификатты саткан аьдемлер де Россия Федерациясынынъ Уголовлык кодексининъ 327-нши статьясынынъ 1 яде 2-нши кесеклерине коьре тартыладылар. Сонынъ дембиси – 2 яде 3 йылга эркинликти йоюв, – деп билдиреди Ногай район прокуратурасы.
Г.Сагиндикова.

Яндекс.Метрика