• Сегодня: Среда, Июль 28, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 28 Шилле айы, 2021

Ялган сертификатлар – кавыфлы

Голос Степи
Июль16/ 2021

Ногай районынынъ сыйлы яшавшылары!
Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ куллыкшылары районымызда коронавируслы юкпалы маразын кенъ яйылдырмас уьшин баьри куьшин де салып, оьз аьрекетин бардырады. Аьр бир участковый уполномоченный оьзине беркитилген япсарда уьй-уьй мен юрип, анълатув ислер юритеди, эгер сол ерде туькенлер болса, сатув-алув залында коьп аьдем болмага керек тувыл эм аьдемлер мен куллык этетаганлар тийисли йорыкларды тутып, маскаларда эм колларында колгаплары болмага кереги акында айтады эм соны да талаплайды.

Беркитилген тийисли йорыкларды бузган аьдемлер Россия Федерациясынынъ КоАП-нынъ 20.6.1. статьясынынъ биринши кесегине коьре административли яваплылыкка тартыладылар эм оларга 1 мынъ маьнет акшадан 30 мынъ маьнет акшага дейим штраф салынады, статьядынъ экинши кесегине коьре, 15 мынъ маьнет акшадан 50 мынъ маьнет акшага дейим штраф салынады.
Аьли уьшин Россия Федерациясынынъ калаларында коронавируслы маразы ман авырыйтаганлар саны куьннен-куьнге коьбейип барады, сога коьре власть органларынынъ етекшилери вакцинация этпеге шакырадылар. Ама аьлиги заманларда коронавируслы маразга карсы вакцина этилгени акында сертификат сататаганлар да коьп боладылар. Сатып алатаганлар тек акшаларын йойытув тувыл, оьзлерининъ савлыгына да зыян келтиредилер эм Россия Федерациясынынъ Уголовлык кодексининъ 109-ншы статьясына коьре яваплылыкка тартыладылар.
Россия Федерациясында эпидемиологиялык аьллер осалланганы ман байланыслы болып, айырым гражданларга вакцинация этилмеге кереги белгиленгеннен сонъ, вакцинация этилгени акында сертификат сататаганлар саны боьтен де коьбейди.
Уьстимиздеги йылдынъ июнь айынынъ 18-нши куьнинде Роскомнадзор ялган сертификатлар сататаганы акында билдируьвлер болган Интернет сайтларында 150 аккаунтларды япкан. Россия МВД-сы ман ялган сертификатлар беруьв мен байланыслы болып, 24 уголовлык ис ашылган. Эсинъизде болсын, сизинъ савлыгынъыз – оьз колынъызда.
С.Аджатаева, юрисконсульт иш ислер службасынынъ капитаны.

Яндекс.Метрика