• Сегодня: Среда, Январь 20, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 20 Канътар айы, 2021

Янъы йылга – янъы мыратлар ман

Голос Степи
Декабрь31/ 2020

Янъы йыл байрамы келип туры. Аьр кайсымыз келеяткан Янъы йыл кайдай болар экен деп ойланамыз, ол наьсипли эм рахатлы болса экен деп мырат этемиз. Келеяткан йылды тийисли кепте йолыкса, ол уьстинликли болаягына сенетаганлар да аз тувыл. Сога коьре ювыкларга эм оьзине савкат алып, сыпырады кайдай зияпетлер мен толтыраягын ойлап, байрамга аьзирленуьвди басламага заман етти.

Янъы йылды кайда йолыкпага керек?

Туьрли булакларга коьре, келеяткан Янъы 2021-нши йыл Ак Темир Бугадынъ белгиси астында оьтеек. Буга – уьй айваны, сога коьре Янъы йылды ресторанларга бармай, уьйде аьел эм ювык-кардашлар тоьгерегинде йолыкпага тийисли. Янъы 2021-нши йылды тек савлай аьел мен йолыгып калмай, бирге байрамга аьзирленуьв де, елкады ярасыклав да, байрам сыпырасына зияпетлер аьзирлев де бек маьнели.

Сыпырага кайдай азыклар аьзирлемеге тийисли?

Суьвретлери болмаган, ап-ак яювынъыз бар болса, оны сыпырага тоьсенъиз эм ак савытларынъызды шыгарынъыз. Байрам сыпырасына емислер, ясылшалар, салатлар эм тузланган ясылшалар салынъыз. Солай ок пыслаклар эм суьттен аьзирленген зияпетлерди де аьзирлемеге боласыз. Кайдай эттен азыкларды аьзирлеекти сак болып сайланъыз. Сыйыр эм бузав этлерден асылган аслар янъыйыллык сыпырада болмасын, коькис, кой яде баска айванлар яде куслар этиннен аслар аьзирлесенъиз яхшы. Таьтли зияпетлерди де эркин этип сыпыранъызга тизинъиз. Ишимликлерден туьрли соклар, компотлар эм морслар ярайды. Спиртли ишимликлер мен коьп аьвликпенъиз, ол Бугага ярамас, айлак та оларсыз болмасанъыз шампанское яде ак шагыр ишпеге ярайтаганын астрологлар билдиредилер.

Янъы йыллык кешесинде кайдай туьсли кийимлер кийсе ийги?

Астрологлардынъ билдируьви мен, янъыйыллык кешесинде кийген кийимнинъ туьси де бек маьнели. Гороскоп бойынша, Янъы 2021-нши йылды ак туьсли кийим кийип йолыксанъыз, ол уьстинликли эм онъайлы болар. Ян йолдас таппага суьйген аьдемлер куьмис туьсли кийим кийсе, олардынъ мырады толмага болады. Солай ок Буга ясыл оьлен эм коькшил коькти суьеди, сога коьре коькшил эм ясыл туьсли кийимлер де ярайды. Бир туьйир де байрам кешесинде кызыл туьсли кийим кийменъиз. Белгили болганлай, Буга кызыл туьсти суьймейди. Ярасык кара туьсли коьйлеклеринъиз бар болса, оны баска заманларга калдырып турынъыз.

Ювыкларга эм танысларга байрамда не зат савкатламага болады?

Бек ийги савкат болар ак туьсли ярасык савытлар. Яс кызларга алтын яде бриллиант таслары болган юзик яде мойыншак савкатламага болады. Эр кисилерге баалы саьатлер ярар.

Солай ок савкат эсабында колгаплар, плед, йылы халат тапшырмага болады. Оьз колы ман аьзирленген савкатлар тагы да яхшы. Шарф яде колгаплар согып, ювыркан эм ястык тыслар тигип бермеге де боласыз. Оннан оьзгелей, уьйкен савытка каьмпетлер, таьтли азыклар уьйип салып, элтемеге де боласыз.

Аьзирлеген Н.Кожаева.

Яндекс.Метрика