• Сегодня: Пятница, Август 19, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 19 Сары тамбыз айы, 2022

COVID-19

Голос Степи
Октябрь21/ 2021

Бу мараз кенъ яйылып басланганда, аьр аьдем оьзининъ ден савлыгын саклар уьшин коьп куьш салды: сарымсак ашап, имбирь мен, лимон ман шай ишип турды. Бир йыл ярым ишинде сосы мараз сырагыларын коьрип, анъладылар:бу авырувды енъмеге болады, тек вакцинация ярдамы ман.

Мен Нариман авыл яшавшысы. Бу яман мараз бан авырымас уьшин вакцинация эттирмеге керегин анъладым. Бизим районда вакцинация этип баслаганда, мен бириншилердинъ арасында барып, оьзиме эттирдим.
Сизге де уьйкен тилек, сосы вакцинацияды эттиринъиз, неге десе аьли ковид-маразынъ яман кеплери шыккан. Эм олар,аьдемнинъ оьзининъ авырувы бар болса, сол инсанды яман кыйнайды. Яшав оьмири кыскартылмага да болады. Сак болынъыз. Оьзинъизди, аьеллеринъизди сакланъыз: поликлиникага барып, вакцинация этинъиз.
Баьринъизге де ден савлык! Фатима Ваисова.
Нариман авыл яшавшысы.
Аьзирлеген Зухра Ваисова.

Яндекс.Метрика