РФ Конституциясына туьзетуьвлер киргистуьв акында оьз ойын билдиреди

Главная страница » РФ Конституциясына туьзетуьвлер киргистуьв акында оьз ойын билдиреди

Асият Манкаева, «Ногайский район» МР Хатын-кызлар союзынынъ председатели:

Аьр бир элдинъ келеектегиси – балалар, олар оьскенде элининъ гражданлары болаяклар.

Патшалыктынъ бас борышы – балалар билим алар, оьрленер эм дени сав болар уьшин аьллер туьзбеге. Власть саьбийлердинъ интеллектуаллык эм физический оьрленуьви, патриотлык яктан тербиялавы, ямагат алдында яваплылык эм ясуьйкен несилди сыйлап уьйретуьв уьшин де аьллер туьзбеге тийисли. Бу бас законда язувлы болаяк.

«Аьелди, аналыкты, аталыкты эм балалыкты коршалав, эр кисидинъ эм хатыннынъ косылувы эсабында аьел курувын коршалав, аьелде балады тийисли кеп те тербиялав уьшин аьллер туьзуьв, солай ок ясы еткен балалар оьз ата-анасынынъ акында каьр шегуьв борышын толтырув». Бу тувыл ма патшалыктынъ энъ де маьнели байлыгы, элди сенип калдыраяк аьдемлери акында каьр шегуьви.

Россия Федерациясында аьдиллик, несиллер биргелес ниетлесуьви негизинде гражданларды пенсионлык канагатлав тармагы кепленееги коьнъиллендиреди, солай ок йылда бир кереден аз болмай федераллык законы ман беркитилген йорыгы ман онынъ индексациясы да болаяк. Олай деген, патшалык уьйкен несил акында да каьр шегеди.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля