• Сегодня: Среда, 29 марта, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 29 Навруз айы, 2023

Оьнерли бала – ата-ана куьези

admin
Февраль14/ 2018

Мектебте де Тамирлан Фазиль увылы Акбулатов оьз уьстинликлери мен куьезлендирип, суьйинтип келди. Ол, Терекли-Мектебтинъ Кадрия атындагы школасында 9-ншы классты кутарганнан сонъ, ЯНАО-да Лабытнанги каласындагы коьп профильли окув ошагында окымага туьскен. Бу куьнлерде сол окув ошагынынъ студенти болады.

Окыган еринде де ол ийги билимин коьрсетип келеди. Онынъ акында етекшиси Галина Ивановна Пикаева уьйкен сейирсинуьв мен оьзининъ ойларын айтып, йигитке тек уьстинликлер йорайды. Янъыларда ердесимиз Тамирлан биология сабагы бойынша Савлайроссиялык «Билиминъди савкатла» деген олимпиада да катнасып, савгалы экинши орынга тийисли болган. 

Спорт пан да Тамирлан аьвлигеди, аьскершилик кол куьреси мен кызыксынады. Янъыларда ол сол ерде де уьстинликке етискен. Салехард каласынынъ алдышылыгына багысланган базлас-та, аьскершилик кол куьресинде Тамирлан Акбулатов биринши орынга тийисли этилинип, Сый грамотасы ман савгаланган.

Тамирланнынъ етимислерине ата-анасы, атайы Адильхан, тетеси Гульзахира бек суьйинедилер. Биз, онынъ ердеслери де, олардынъ сондай куьезин боьлисемиз. Куьез тувыл ма, аьши, кишкей, аз санлы ногай халкымыздынъ увылларынынъ, кызларынынъ атлары ийгилик пен айтылса.

Г. Курганова.

Суьвретте: Т. Акбулатов.         

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group