• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 24 Навруз айы, 2023

Ногай район яшавшыларына, баьри ердеслерге —    ШАКЫРУВ

Голос Степи
Сентябрь09/ 2020

    Аявлы ямагат!

Ногай районынында янъы коронавирус юкпалы маразы эм больница кырындагы пневмония ман авырув бойынша аьллер кыйын болып калады эм аьр куьн сайын авырлана береди. Быйылдынъ 8-нши сентябрине район бойынша 357 аьдем янъы коронавирус юкпалы маразы ман авырыганы эсапка алынган эм сутка ишинде авырыганлар саны 9 аьдемге оьсе береди, ол бизим район уьшин уьйкен сан. Соны ман бирге больница кырындагы пневмония деген диагнозы ман 443 аьдем авырыганы эсапка алынган, сутка бойынша авырыганлар саны 17 аьдемге оьскени белгиленген. Район больницасына авырып туьсетаганлар саны соннан эмленип шыгатаганлар саныннан да озган: «Ногайская ЦРБ» ГБУ стационарында 155 авырувлы орынына 156 авырувлы ятыр.
Сыйлы авылдаслар! Туьзилген аьллерди эске алып, аьр биримиз байыр коршаланув алатларын кулланайык: маскаларды, колгапларды, антисептиклерди. Амал болган шаклы уьйлеримизде болайык, тойлар этуьвимизди кесек заманга койып тура- йык. Биз язлыкта уьйлеримизде олтырганда авырыганлар саны тоьменлеп баслаган эди, тек июль айдынъ ортасыннан алып тойлар этуьвимиз бен биз райондагы аьлди авырландырдык! Аьр куьн сайын бир неше тойлар, мерекелер озгарылады, мундай затлардынъ санын кемитуьв, дурысында токтатув керек! Оьли мен байланыслы дувасларга да баьримизге бармага керекпейди, боьтен де авырып юргенлерге, картларга эм балаларга.
Баьримиз бирге бу авыр аьлден шыкпага шалысайык!
Эльмурза Саитов,
«Ногайский район» МР администрациясынынъ Ямагат палатасынынъ председатели.
Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group