Янъыларда «Ногайский район» МР администрациясында оьткен кенъесте бакша культураларын шашар ниетте, арендага алган ерлерди яшавшылар кулланганнан сонъ, полиэтилен пленкады йыйнамай калдырып, шоьллигимиздинъ ерин зая этуьвди тыювга багысланган сорав каралды. Кенъесте ортакшылык эткен аьр бир авыл поселениелер аькимбаслары авылынынъ касындагы бав-бакша шашылган ерлер аьли кайдай аьлде калдырылганын айттылар. «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков Россельхознадзор, Росприроднадзор эм прокуратура куллыкшылары арендага берилген ерлердинъ аьлин Ногай районга аьли де келип тергеселер, 200 мынъ маьнет акшага дейим штраф салмага болатаганын билдирди.

Сосындай кыйын аьлге туьспес уьшин, штраф тоьлегеннен эсе, акшады ерлеримизди пленкадан тазалавга шыгарувдынъ хайырын да белгиледи. Тагы да ол «Бизим еримиз, ер бизики» дегеннен де, оны саклап эм аяп билмесек, пайда йок экенин, тергеп келгенлер де соннан тура бизим акымызда мактангандай ойы болмаягын да анълатты. «Ногайский район» МР администраци ясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Хамидулла Саитов арендага ерди берген аьсерде, туьзилген келисуьвде бав-бакша оьсимликлерин йыйнаганнан сонъ, ерди пленкадан тазаламага тийисли экенин белгилев керегин айтты. Солай ок келисуьвдинъ бу белгилеви толтырылмаса, ол туьзилмегенге эсапланаягы да белгиленди. «Ногайский район» МР администрациясынынъ административлик комиссиясынынъ секретари Арсен Бухсаев арендаторларды, субарендаторларды «Тоьгерек якты саклав акында» 7-нши номерли ФЗ федераллык законынынъ 77 статьясы эм Россия Федерациясынынъ КоАП 8.6 статьясы ман таныстырып, сол аркалы олар дембиге йолыкпага болатаганларын, йолыктырылаякларын анълатув керегин айтты. Соьйтип, бу куьнги кенъесте комиссия агзалары пленкалар йыйналмай калган ерлерге барып, тергевлер этпеге токтадылар. Солай ок эндиги явап ерди кулланган баьри аьдемлерден соралаяк. Мухтарбий Аджеков авыл поселениелер аькимбасларына 15 куьн ишинде сосы маьселеди шешпеге буйрык берди.

Н.Кожаева.

Суьвретте: кенъестен коьринис.