Бизим элимизде Ана куьни аьдетинше караша айдынъ сонъгы каты куьнинде  белгиленеди. Аьр бир элде сосы байрам туьрли куьнлерге келеди. Россияда Ана куьни 1998-нши йылдан алып белгиленеди, сога коьре бу йыл байрамнынъ 20 йыллык мерекеси. Белгиленген байрамга КЦСОН-нынъ эслилер эм сакатлар куьндизги ял алатаган боьлигининъ куллыкшылары социаллык буйымлар алувшы 13 хатынды шакырдылар.

     Шарада анага багысланган туьрли ятлавлар айтылды, юмаклар шешилди, туьрли конкурслар озгарылды. Олардынъ бириси – «Кая, уьйбийкелери», конкурска хатынкызлар уьйде бир зияпет писирип аькелмеге керек эдилер. Хатынлар бу борышты ийги толтырдылар, олардынъ азыклары тизилди. Соьйтип, конкурс сырагылары бойынша 1-нши орынга – А.Абейдуллаева, 2-нши орынга – К.Джумагельдиева, 3-нши орынга С.Муллаева ман Ф.Байгараева тийисли болдылар.

     Енъуьвшилерге савкатлар тапшырылды, савкатларсыз енъуьвши болмаган кыскаяклылар да калмады. Бизим конаклар байрам шарасыннан бек разы болып кайттылар, олар оьз заманын бек кызыклы озгардылар, кыймаслары ман йолыгыстылар, хабарладылар.                   

З.Оразбаева, боьлик етекшиси.

Суьвретте: шарадан коьринис.