Аьли уьшин Галия Ярикова айлак яс болса да, яшавдагы онынъ биринши абытлары аьдемди аьжейипке калдырады: ол английс тилин уьйренеди, ялдав ман  аьвлигеди. Кыздынъ атасы Анварбек эл алдында оьз борышын толтырганда ян берген болса да, анасы Фатима баладынъ талантларын оьстирмеге шалысады.

     Янъы йыл алдында Дагестан Республикасынынъ Иш ислер министерствосында елка касындагы  Янъы йылга багысланган шатлыкка доьрт ясындагы Галия да сыйлы конак болып  шакырылган эди. Шатлык болып турган аьсерде кишкей Галия Дагестан Республикасынынъ Иш ислер министри Абдурашид Магомедовтынъ  кушагында кызыклы хабарласып турганы суьвретке алынган.

     Суьвретте: Галия Ярикова министр мен.