Дагестан Аькимбасы Владимир Васильев Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйынына каратылган Язбасында коьп маьнели маьселелерди эм соравларды коьтерген. Соны ман байланыста буьгуьнлерде Язбады ойласув республикадынъ ямагат-политикалык яшавынынъ яваплы бир кезеги болып оьтеди. Соьйтип, Ногай район етекшилери де район ис коллективлеринде Язбады ойласув йыйынларын озгарадылар.

Оьткен юма Ногай район маданият уьйинде маданият куллыкшыларынынъ республика етекшисининъ Язбасы бойынша йыйынын «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов юритти. Онынъ айтувы ман, Владимир Васильевтинъ республика парламентининъ депутатларына каратылган Язбасы быйылгы аьдетли эм маьнели документлердинъ бириси болады. Сонда регион басшысы оьткен йылдынъ ис сырагыларын келтируьви мен бирге аьли республикада йыллап йыйналган эм алдыда шешилуьвди куьтетаган соравлардынъ бир хыйлысын белгилеп коьрсеткен. Сондай маьселелер бас деп экономика, курылыс, билимлендируьв, савлык саклав эм баска маьнели социаллык тармакларында шешилип басланганлар эм келеекте де шешилип бараяклар. Район етекшисининъ орынбасары ДР Аькимбасынынъ Язбасында белгиленген ямагатполитикалык, экономикалык, социаллык соравларынынъ аьр бирисинде айырым токталды. Соны ман бирге ол район еринде быйыл эм келеектеги йыллар бойында этилинеек ислер акында хабарлады. Б.Ярлыкаповтынъ айтувы ман, маданият тармагы бойынша Ногай районына быйыл мобильли автоклуб берилеек, сога ДР Оькимети 5 миллион маьнет акша эм район администрациясы 240 мынъ маьнет акша карыжын шыгараяк. Ол зат район маданият усталарына заьлимдей онъайлык берер деген сенимлик бар. Соьзининъ ызында Б.Ярлыкапов маданият куллыкшыларынынъ соравларына яваплады. Сол соравлар коьп ягыннан Ногай районынынъ социаллык, маданият яшавы ман тар байланыслы эдилер.

ДР Аькимбасы В.Васильевтинъ Язбасын ойласув солай ок «Ногайский район» МР Авыл хозяйство управлениесининъ коллективинде де озгарылды. 

Бу йыйында «Ногайский район» МР администрациясынынъ орынбасары Хамидулла Саитов ортакшылык этти. Онынъ соьзи мен, республика басшысынынъ янъыларда окыган Язбасы тек этилинген ислерге эм йыйылган маьселелерге эс этуьв тувыл да, солай ок баьри дагестанлыларга алдыдагы йылларга каратылган маьнели шакырув болады. Дагестан Аькимбасы оьз Язбасында республикадынъ экономика, билимлендируьв, савлык саклав, социаллык соравлары ман бирге, айырым кепте район басшылары коьтерип келетаган республикадынъ коьшимли малшылык ерлери мен байланыслы маьселелерди шешуьвге де эс эткен. Х.Саитов йыйылганларга район администрациясынынъ социал-экономикалык тармаклары бойынша этип турган куллыклары эм алдыда белгиленген ис борышлары акында айтып озды. Айтпага, быйыл район сувгарув тармакларындагы татавылларды тазалав уьшин республика бюджетиннен 10 миллион маьнет акша (алдынгы йыллар ман тенълестиргенде ол коьпке артык карыж) йибериледи. Соны ман бирге ДР Оькимети Ногай районында эки авылды газификациялав, йолларды, энергетика тармакларын ярастырувга да быйыл айырым карыжлар шыгарады.

Бизим хабаршы.

Суьвретлерде: район маданият куллыкшылары район аькимбасынынъ орынбасары Б.Ярлыкаповтынъ ДР Аькимбасынынъ Язбасы акында хабарлавын тынълайдылар; район авыл хозяйство управлениесининъ коллективи район аькимбасынынъ орынбасары Х.Саитовтынъ катнасувы ман республика етекшисининъ Язбасын ойласадылар.