(Басы 11-нши номерде.) Зухрадынъ ятлавлары аьдемнинъ кылыгын алдымызга салады, сол саьат оьзининъ бала шагында кепленген акылынынъ, аьдемнинъ ниетининъ сырын шешип коьрсетеди. Автордынъ ятлавынынъ аьр бир сыдырасындагы сайлам соьзлери, кыскаяклыдынъ ясыртын сырларын, онынъ акылын бизге ашык коьрсетеди. Ятлавдынъ уьшинши шувмагын туьзип келгенде, ол тагы да бир кере юрегининъ ашыклыгын эм кенълигин шайытлайды, ян досы ман кенъескендей болады: Ак дуныям, деп суьемен, сени ярым, буйырып, Ак ногайдынъ арасыннан шелтеп-шелтеп, айырып... Ахыр суьйдим, алтыным деп, яннан артык, ялгызым.

Суьйип сага ятлав язды караногай бу кызынъ. Сол сыдырадагы сонъгы соьзлеринде автордынъ юрек туьбин каты суьйим сезимлери бийлеген аьдем экенин эм оьзининъ сезимлери мен боьлисип келгенин анълаймыз. Зухра-карындастынъ юреги ашык эм алал экени ятлавларынынъ сыдыраларында сезиледи. Онынъ ятлавлары коьплеген ногай авторларыннан баскаланадылар. Сондай аьлемет ишки дуныясы ман онынъ ятлавлары коьп аьдемлерди кызыксындырадылар. Меним ше, автордынъ ятлавларын окысанъ, сыдыраларынынъ арасында коьплеген айтылмаган сырлар тизиледилер эм аьр бир аьдемнинъ басында туьрли ойлар тувадылар. Окувшылардынъ ойларына коьре, Зухрадынъ ятлавлары туьрли тематикалы, олар табиаттынъ ярасыклыгына, аьдемнинъ кылыкларына, суьйим сезимлерине, халкына, тарихке багысланганлар. Зухрадынъ ятлавлары ман таныссанъ, яшавга баскаша карайсынъ, автордынъ яшавга каравын коьресинъ эм кыскаяклыдынъ кылыгын анълайсынъ. Сосы автордынъ ятлав сыдыралары оьзлерининъ терен ойы ман оьз ызын калдырадылар, эсимизде сакланадылар. Зухра Булгарова ман кенъескенде, шаирлик толкыны бу кыскаяклыды бала шагыннан кызыксындыратаганын анъладык. Бала шагыннан Зухра Россиядынъ айтувлы шаирлери Пушкин, Маяковский, Есенин язган ятлавларын суьйип окыган. Олар кызга яс шагында кайдай да болсын бир оьнершиликтинъ йолын аштылар. Яттан окып калмай, оны сол авторлардынъ ятлавлары калай кепленгени де кызыксындырган. Белки, сонынъ уьшин де болар, Россиядынъ айтувлы язувшылары онынъ эсинде коьпке дейим сакланганы. Ятлавлар ман яс кызалактынъ кызыксынувы босына кетпейди эм ол оьз емислерин берип баслайды. Зухра аз-аздан, авыл мектебинде окый турып, ятлавлар язады. Ногай халктынъ айтувлы шаири Кадриядынъ да ятлавлары кыздынъ юрегине етедилер. Ога авыл мектебинде уьйренген Кадриядынъ ятлавлары оьнершилик дуныясына кенъ йолын ашпага демевлик эттилер. Зухра Дагестан Республикасында орынласкан Ногай районынынъ Орта-Тоьбе авылында тувган. Атасы Асанбий мен Еллетхан анасы уьйкен суьюв мен курган аьелинде эки аьвлетлери Зухра ман Сейдахмет тувадылар. Кыздынъ яслык куьнлери Куьнбатар авылында озады. Зухрадынъ айтувына коьре, онынъ баьри оьнершилик кылыклары ога атасынынъ каны ман келген. – Тек атамнынъ кардаштувганларында коьп туьрли оьнершиликлер ясырынган эдилер. Йырлав, суьврет ясав, ятлавлар тувдырув, язув оьнери де атамнынъ канында болган, – деп эскереди бизге Зухра-карындас. Авыл мектебинде алтыншы класста окый турып, кыз биринши ятлавын ногай халкынынъ белгили йырлавшысы Зухра Шандиевага (яткан ери еннетли болсын) багыслап язады. Кызалактынъ оьнерин авыл мектебиндеги окытувшылары да сезедилер.  Язылган ятлавды мектебтинъ Сый тактасына орынластырадылар. Мектеб бойынша оьткен ярыста Зухра оьзининъ язган ятлавы ман биринши орынга тийисли болады. Кызалак Куьнбатар авылынынъ М.Курманалиев атындагы мектебинде окыган. Зухрадынъ бала шагы авыл мектебинде йолдасларынынъ эм окытувшыларынынъ коьз алдында озады. Кыздынъ оьнершилик дуныясына онынъ биринши окытувшылары Рашия Юмановна Заракаева, класс етекшиси Зухра Алавдиновна Межитова эм Магира Узбековна Адисова коьп куьшлерин салганлар. Зухра аьр дайым сол кыскаяклылардынъ акында уьйкен сый ман эскереди. – Юрегим юмсайып, коьмекейим босап, оларга деп, дуныяда болган баьри карзыналарды да берер эдим, – дейди буьгуьнлерде Зухра. ( Ызы болаяк.)

А.Тамакаев, РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.

Суьвретте: Зухра Булгарова.