• Сегодня: Среда, 7 июня, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 7 Тамбыз айы, 2023

Маьнели соравлар каралды

Голос Степи
Сентябрь06/ 2022

Буьгуьн, кырк кийик айынынь 6- ншы куьнинде, Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов туристлик ерлерининь мастер- планлавына эм канагатлав инфраструктуралардынъ оьрленуьвине багысланган Россия Президенти Владимир Путиннинъ етекшилеви астында РФ Патшалык Совети Президиумынынъ Йыйынына аьзирленуьв бойынша семинарын озгарды. Регион Аькимбасы соравлар бойынша кенъесуьвининь тамамында ис куьби мен бир неше ойлары ман боьлисти.

Регион етекшисининъ соьзи мен туризмнинъ оьрленуьвин кень аспектлеринде, айтпага, тав, теньиз, экотуризм, этнотуризм, автотуризм бойынша кармага керек. Баска болып, ол ер мен байланыслы соравларынынъ шешилуьвине де эс каратты.
Соьзининъ сонъында Сергей Меликов туризм оьзинде пляж, бальнеологиялык, этно-, агро-, гастрономиялык эм сондай баска кеплерин коспага болаяк Каспийде янъы курортынынъ курылуаы бойынша планлары акында да хабарлады.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group