• Сегодня: Пятница, 2 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 2 Тамбыз айы, 2023

Баьтирлик: Йигит оьлер, данък калар

Голос Степи
Август17/ 2022

Донбасс еринде тынышлык болсын деп ян берген йигитлеримиз — оьлимсиз. Олардынъ аьр бирисининъ артында — аьелдинъ, халктынъ байыр кайгысы. Бизим баьтирлердинъ акында эс дайымларга калмага керек. Украина еринде бизим ердесимиз Байрамов Арифулла да йигитлерше ян берген.

Быйыл сары тамбыз айынынъ 22-нши куьнинде Гаврильскте Уллы Аталык согысынынъ катнасувшыларына эм тынышлык заманда элимизди коршалавда ян берген йигитлерге салынган стелалар майданында Арифулла Алемжан увылы Байрамовка эстелик ашылув митинги озды.

Эртенъликтен алып токтамай ямгыр явганына карамастан, шарага коьплеген аьдемлер йыйналдылар. Эстелик ашылув шарага Арифулла ман бирге аьскерлер сырасында куллык эткен йолдасы да келди. Митингке районнынъ, авылдынъ организацияларынынъ, учреждениелерининъ етекшилери шакырдылар. Митингте  шыгып соьйлеген аьр бир аьдем Арифулла акында тек ийги соьзлер айтты, онынъ кайдай йигерли, ийги аьдем деп эскердилер. Арифулла баскалар тынышлыкта яшасын деп, оьз яшавын аямады. Соьйлегенлер ястынъ ата-анасына сондай йигитти асыраган уьшин разылык билдирдилер. Арифуллады авылдынъ орамы ман кишкей заманда юргенин, тенълери мен мектебте окыганын коьргенлер, оны таныганлар коьзясларын ясырмадылар сол куьн. Эр кисилер де йыладылар, табиат та мунълы болып, коьзясларын тоькти.

Эстелик ашылган сонъ,  йыйылганлар гуьл байламларын аькелип салдылар эм баьтирге уьндемев такыйка сый эттилер. Сонъ шара ерли маданият уьйининъ меканында бардырылды. Арифулла акында эскеруьвлери мен онынъ биринши окытувшысы, класс етекшиси боьлистилер.

— Арифулладынъ кыска яшавы, онынъ баьтирлиги баьримизге де эдап, намыс эм яваплылык дериси болып калаяк. Ол бизим мектебте окыганына, бизим касымызда яшаганына, оны ман таныс болганымызга оьктемсиймиз, оьз эр борышын Арифулла йигитлерше толтырды, ол — бизим баьтир, — деп айттылар соьйлегенлер.

Оьз йолдасы акында Арифулла куллык эткен Псков ава-десант дивизиясынынъ командири де хабарлады. Онынъ айтувы ман, аьскерши кайдай аьллерде калса да, йолдасларына алал болган, салынган борышларды йигерлик пен толтырган. Йыйылганлар баьтирдинъ акында видеоролик карадылар.

Арифулла Байрамов Йигитлик орденине (оьлгеннен сонъ) тийисли болган, ол — ногай халкынынъ данъклы увылы. Биз оьз ердесимиз бен оьктемсиймиз. Яс несилгеонынъ  баьтирлиги дайымларга коьрим болып калаяк эм Арифулла бизим юреклерде яркын юлдыз болып янып тураяк.

Г.Бекмуратова

Суьвретте:

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group