Авылдасынъ ким, аданасынъ сол

Бу биз келтиретаган такпак коьп заманлар артта айтылган болса да, аьли де оьзининъ маьнесин де, акыйкатлыгын да йоймай келеди. Мен Ногай районымыздынъ Калинин авылында Кельдасовлар ман коьп йыллардан бери авылдас болып яшайман. Аьел басы Бадав, аьелдинъ тандырынынъ йылувлыгын саклавшы Аминат пан бизим арамыздагы катнаслыкты, Алла-Таала оьзи коьп коьрмесин, бир-биримиз бен кайдай ойымыз бан да, яхшылыгымыз бан да, кайгымыз бан да боьлисип келемиз. Аминат бу куьнлерде оьзининъ тувган куьнин белгиледи.

Сога коьре, меним бу куьнги макаламнынъ бас келбети ол болады. Оьзинънинъ сезимлеринъди, ойларынъды сондай заманларда айтып билмесенъ, кайзаман айтаяксынъ.
Аминат Караян кызы Кельдасова, касиетине коьре бек танъ, бавырмалы кыскаяклы деп айтар эдим. Ол – Калинин авылына келин болып туьскен хатын. Оьзи асылы ман ала-куба кумлар, коьп коьрген адырлардагы буйратлардынъ касында ерлескен Червленные Буруны авылында тувып-оьскен эди. Сонда оьткен онынъ яланъаяк яслыгы да, ойсыз кеткен балалыгы да. Червленные Буруны авылында ерли мектебти де окып битирген. Оннан сонъ, Кизляр каласындагы медициналык окув ошагына туьсип, суьйген кесписин алган. Кизляр каласындагы медициналык окув ошагында бизим Аминаттынъ ийги аты калган, неге десе ол сол окув ошактынъ яшавында да белсен катнаскан эм окувын да ийги белгилерге окыган.
Кеспили специалист болып, Аминат оьзининъ ис аьрекетин тувган авылында баслаган эди, ама кыскаяклыга аьел курув, балалы, аьелли болув деген бакты ман буйырылган зат болганнан себепли, ол да оьзининъ наьсибин Калинин авыл яшавшысы Бадав Кельдасов пан бардырады.
Курылган аьелде доьрт аьвлет тувып-оьстилер. Бу куьнлерде аьр бириси оьз алдына аьел болып, туьрли тармакларда уьстинликли ис аьрекетлерин бардырадылар. Ата-анага балалардынъ наьсибиннен баска не керек. Олар наьсипли болып яшасалар, ясуьйкенлер де суьйинедилер, куванадылар. Аьр байрамда Кельдасовларга балалары туьрли яклардан келип, азбарын куванышка толтырып турадылар.
– Уныклардынъ куьезиннен баска зат керек тувыл, солар бизге куват та, коьнъил де бередилер, – дейди мерекесин белгилеп турган Аминат авылдасым.
Яшав оьмирининъ 70 йыллык мерекесин белгилев де аз тувыл, оьзек те, коьп деп те айтпас эдим. Уьйде ясуьйкенлердинъ болганы уьйкен сый эм абырай, олар болган уьйде дайым берекет эм завыклык. Оьз белинънен тувган аьвлетлерге дайым ата да, ана да керек болады. Анасы бар аьдемлер картаймайды эш бир заман. Мен авылдасым Аминатка бу мерекесинде ден савлыкты, куванышты, аьелде тынышлыкты йорайман.
С.Янгазиева,
Калинин авыл яшавшысы.
Суьвретте: А.Кельдасова.