«Авылым меним — тувган ерим»

2019-ншы йылдынъ сары тамбыз айынынъ19-ншы куьнинде Бабаюрт районынынъ Геметюбе авылынынъ «Авылым меним – тувган ерим» деген аты астында 250 йыллык мерекеси шатлыклы аьлде байрамшыланды. Шатлыклы байрамда Бабаюрт, Ногай эм баска
конъысы районларынынъ, авылларынынъ, солай болып Турция элининъ ваькиллери ортакшылык эттилер.

Сол куьн авылдынъ ямагат яшавында белсенли аьрекет эткен ясуьйкенлери, яслары, алал исшилери белгиленип, сый-оьрметке тийисли этилдилер. Миллет кийимин кийген байрам катнасувшылары, майданды ярасыклаган терме, оьнерли биювшилер, туьрли йыр коллективлерининъ оьнершилик коьрсетуьвлери, домбыра миллет саз алатынынъ занъыраган сеси, ярасык йырлар йыйылганлардынъ коьнъилин коькке дейим коьтерди. Солай болып спорт ярыслары да байрамга уьйкен йылувлык костылар. Сол уллы мереке байрамда катнаскан аьр кимнинъ эсинде ярык ыз калдыраягына соьз йок.

«Шоьл тавысы» газетасынынъ куллыкшылары да уллы мерекеши Геме-тюбе авылынынъ яшавшыларын сыйлы мерекеси мен кутлайды. Авыл яшавшыларына келеекте де сондай тыпаклыкты, тил бирликти, татымлыкты, дайым да оьз авылынынъ шынты патриотлары болып келгенин йорайды.