Авыл басы оьз уьлисин косты

Кизляр районында авыл ерлерин санитар-тазалык йорыкларына келтируьв бойынша шаралар оьткериледилер. Бу субботниклер Кизляр районынынъ аькимбасы Аким Микировтынъ баславы ман юритиледилер.

Субботникке тыпак кепте Малая Арешевка ман Выше-Таловка авыллардынъ яшавшылары шыктылар. Авылды тазалав ислерине солай ок Малая Арешевка авыл орта мектебининъ окувшылары да косылдылар. Балалар мектеб азбарын эм сонынъ тоьгерегин тазаладылар.
Санитар-тазалык субботниклерди Огузер авылындагы китапхана филиалынынъ куллыкшылары, Черняевка эм Ново-Владимировка авыллардынъ ис коллективлери де колтыкладылар.
Субботниклердинъ аьр бир катнасувшысы авыл ерлерин тазалав ислерине оьз уьлислерин косты, аьдемлер бу ортак иске яваплылык пан янастылар.
Санитар-тазалык шараларына авыл яшавшылары, администрациялар куллыкшылары, окытувшылар коллективлери эм депутатлар да шыктылар. Субботниктен сонъ йыйналган кокысларды «Благоустройство-1» ООО куллыкшылары аькетуьв мен каьр шектилер. Сол куьн Бондареновка, Михеевка, Шаумян атындагы совхозыннан 10 мынъ тоннадан артык кокыс шыгарылды.
Авыл ерлерин кокыслардан тазалав ислери армаган бардырылады.