Авыл еринде бу исти бардырув енъил тувыл

Медицина куллыкшысы– ол авыл еринде айлак аявлы эм баалы.
Кишкей авыл ерлеринде бу исти бардырув да енъиллерден тувыл. Бу кеспидинъ иеси оьзи ялгыз баьри маьселеди де шешпеге эм авырувлыдынъ аьли бойынша тез аьрекетте карар алмага керек болады.
Сонынъ уьшин де айтылган болар, авыл ериндеги медициналык куллыкшы оьзи медик те, социаллык куллыкшы да, керек болса, окытувшы да болады деп. Олай дегенимиз, ога авырувлы аьдем оьз маьселесин де айтады, оьз ойы ман да боьлиседи, артыннан эмлевден баскалай, маслагат та карайтаган ерлер боладылар. Уьйретуьв, маслагат беруьв – окытувшыдынъ борышы тувыл ма?!
Ногай районымыздынъ Батыр-Мурза авылы орталыктан коьп узак ерде ерлеспеген. Болса да, аьдемлерге эмленуьв, тийисли ерлерде, биринши ярдам да тез аьрекетте этилмеге керек болады.
Авыл яшавшылары ман хабарласа келип, мен бу авыл тез-тез медициналык куллыкшысыз калатаган заманлар болганын билдим. Кешелерде авырыган аьдемге, эмленуьв уьшин, район орталык больницасына етуьв керек болган заманлар да йыйы болатаган эди. Аьли, маьселе шешилген. Уьш йыл узагында мунда оьзининъ ис аьрекетин бек яваплы аьлде фельдшер Насият Байгиси кызы Койлакаева толтырып келеди.
Насият акында авыл яшавшылары: – Яс болса да, бас, –дегенди айтадылар. Ол Кисловодск каласындагы медициналык окув ошагын окып битирген. Кеспиди яны ман суьйип сайлаган кыскаяклы. Оьзининъ айтувы ман, мектеб йылларында оьзин тек ак ниетли, ак халатта куллыкшы этип коьретаган болган. Бу кеспиди сайлаган аьдемнинъ юреги де юмсак, оьзи языксынув касиети йогары дережеде болмага керек. Солай ок, бу ис аьрекет йигерли болганды да талаплайды.
2020-ншы йыл баьримиздинъ де эсинде. Элимиздинъ тарихине коронавируслы мараз йылы деп белгили болып калды. Аьдемлердинъ коьнъиллери де йок, яшав оьмиринъ де ийнединъ ушында. Медицина куллыкшысынынъ кесписин сайлаганлар оькинуьвге калган ерлер де болдылар. Не шаклы медицина куллыкшыларынынъ оьзлерининъ, яшавшылардынъ оьмирлери кыскардылар. Мараз айлак кавыфлы заман эди.
Сол йыл, мараздынъ «кайнаган» заманында Батыр-Мурза авылынынъ медициналык пунктында оьз ис аьрекетин Насият баслаган.
– Сол заман ис аьрекетимди баслаганыма оькинмеймен, сулып та алдым, билимим де оьсти демеге боламан. Оьзек те, тыныш тувыл эди, авыл еринде авырувлылар саны аз болмады, кешеси-куьндизи мен ислемеге туьсти. Сол заман кишкей балам да бар эди, сондай ерде мага коьмекке кайнанам келди эм мени баьри яктан да колтыклады деп айтпага боламан, – дейди Насият.
Бу куьнлерде ондай авырлык йок, ама Насияттынъ куллыксуьерлиги, аьдемшилиги акында авылдаслары токтавсыз айтпага боладылар.
– Кашан авыл медпунктына барсанъ, Насият-кызымыз ис орынында болады, бир куьн де ол сенинъ йигеринъди йыкпас, эмлевден баска болып, айткан хабарынъды да тынълар, ис борышы бойынша маслагатларын да берер, – деп боьлиседи мени мен бир авыл яшавшысы.
Тезден календарь бойынша медицина куллыкшысынынъ куьни белгиленеди. Сол куьнди де Насият Байгиси кызы оьзининъ ис орынында авыл яшавшыларын эмлев уьстинде йолыгаяк. Байрам ман сени, Насият, кутлаймыз, алдыда сени тек уьстинликлер, ийгиликлер куьтсинлер. Аьр бир сага савлыгын ийгилендирер ниет пен келген аьдем, ток конъил мен разылыгын айтып кетсин.
Г.Курганова.
Суьвретте: Н. Койлакаева.