Авыл ишиндеги татавыллар тазаланады

«Минмелиоводхоз РД» ФГБУ Ногай район филиалынынъ куллыкшылары район орталыгы Терекли-Мектеб авылы ишиндеги эм сонынъ сыртындагы коллектор татавылын тазалав ислерин бардырадылар.

Авыл ишинде 1980-нши йыллардынъ басында казылган коллектор татавылынынъ узынлыгы 13 шакырым 200 метр деп эсапланады. Оьткен 2020-ншы йыл сонынъ авыл сыртындагы 7 шакырымы тазаланып алынган. Быйыл коллектор татавылынынъ калган 6 шакырымын тазалав уьшин аьризе берилген.

Соны ман 15-нши увыт куьнинде авылдынъ Победа орамынынъ артындагы коьпир янындагы коллектор кесегиннен тазалав куллыклары басландылар. Мунда буьгуьнлерде ЧЛМЗ-310 татавыл тазалавшы трактор ман механизатор Мурат Кошекбаев ислейди. Ога «Минмелиоводхоз РД» ФГБУ Ногай район филиалынынъ сувды кулланув боьлигининъ етекшиси Расул Балдаев, ГТС каравшылары Абу Шумеков, Рашид Сагиндиков, водитель Эльдар Утегенов коьмек этедилер. Коллекторды тазалав ислерине керекли карыжды «Минмелиоводхоз РД» ФГБУ шыгарган.

– Коллектор татавылына кокысларды авыл яшавшылары куллык этип таслайдылар. Бу коллектордынъ маьнесин коьплер анъламайды, соны топырактынъ йогарындагы эм тоьмениндеги сувын тайдырув уьшин казганлар. Айтпага, эгер куьзде яде язлыкта куьшли ямгырлар явса, авылды сув алмасын деген ниет пен. Бирер яшавшылар авылдынъ сыртындагы отлаклар арасындагы коллектор кесегинде мал сув ишсин деп куллык этип, сув оьлшемин коьтередилер. Бу сувга уьйлердеги канализациялардан, аьжетханалардан аккан яман сувлар да косыладылар, аз десенъиз, коллектор татавылы ишинде кокыс та бар. Сондай нас сувды мал ишеди, сол малды авыл яшавшылары соядылар, этин сатадылар, оьзлери ашайдылар, – деди «Минмелиоводхоз РД» ФГБУ Ногай район филиалынынъ директоры Сафар-Али Сарсеев.

– Биз эндигиси коллектор татавылын кокыстан тазалаймыз. Соны ман байланыс-та авыл яшавшыларына эндигиден армаган татавылга кокысларынъызды тасламанъыз деп тилек этемиз.

М.Юнусов.
Суьвретте: район орталыгынынъ коллектор татавылларын тазалав аьсеринде.