Авыл мектебининъ китапханасында

Кайсы мектебте де совет заманларыннан алып, китапханалар ис аьрекетин бардырадылар. Солар кайдай кишкей, бирерде яравсыз боьлмелер ишинде орынласканына да карамастан, окувшы балалар солардан оьзлерининъ биринши китаплерин алып, аьйлекерли эртегилердинъ, коьгилдим кенъ тенъизлердинъ, аспандагы юлдызлардынъ, койы ясыл орманлардынъ аьлемет дуныясы ман танысканлар.

Сондай китапхана Тарумов районынынъ Александро-Невское авыл орта мектебинде де бар. Сол мунда янъы болмаса да, таза, тамларында белгили классиклердинъ суьвретлери мен безеклендирилген, уьндириклери туьрли окув сабакларынынъ темаларына келисли китаплер мен толыскан боьлмеде орынласкан.
Китапханада Гульфира Мавлимбердиевна Толубаева ислейди. Ол оьзи бу авылда тувып-оьскен, бу мектебте окыган, кесписи бойынша экономист, бир кесек йыллар Ханты-Мансийск автоном округынынъ Сургут районынынъ Лянтор каласында савда тармагында куллык эткен. 2018-нши йылда тувган авылына кайтып келген эм мундагы мектебте кесек заманга анъ дерисин юритуьвши болып эм китапханада ислейди. Гульфирадан не уьшин мектебке куллык этпеге келгени акында сорайман.
– Балаларды суьемен, олар ман аьллесуьвди, куллык этуьвди бек яратаман, – дейди ол йылы куьлемсиреп.
Китапханада окув эм художестволык адабиаты ман бирге 9 мынъ китап бар деп саналады. Г.Толубаева боьтен де ногай тили эм адабиаты бойынша керекли окув китаплери етиспейтаганы акында айтады. Аьли кулланатаганлары эски, 1990-ншы йылларда шыккан китаплер.
Мектеб китапханасында окув йылы бойынша туьрли пайдалы эм кызыклы шаралар оьткериледилер. Айтпага, оьткен йыл Аталыкты саклавшы, Халклар ара хатын-кызлар, Дагестан, Россия халк бирлигининъ, Ана, РФ Конституция куьнлерине багысланган шаралар, китап выставкалары, «Тири классика» амалламасы тийисли дережеде болып озганлар.
Гульфира Мавлимбердиевна китапханага китаплер борышлы болган окувшылар ман да куллык юритеди. Китаплерди йойган яде заялаган окувшылар тукымлары мектебтинъ там газетасында орынластырылады, олардынъ ата-аналарына билдириледи. Сол себептен китапханага юретаган балалар китаплерди аявлап кулланмага эм йоймаска шалысадылар.
М.Юнусов.
Суьвретте: Александро-Невское авыл мектебининъ китапханасында.