Авыл саьбийлерининъ балалыгын наьсипли эттилер

2019-ншы йылдынъ шилле айынынъ 22-нши куьнинде Ногай районынынъ Кумлы авылында шатлыклы оьзгерис болып оьтти. Тек бир йыл артта авылда балалар уьшин язгы ойын майданы ашылып, авыл саьбийлери уьйкен куванышка толган эди. Бу йылдынъ шилле айы да авыл балаларын бассейннинъ ашылувы ман коьнъиллерин коькке дейим коьтерди.

Бассейннинъ салынувы да алыс сырт бетте куллык этетаган эки авыл яслары Суюндик Мамуров эм Алибек Абдулвалиевтинъ, ерли администрацияга барып, оьз ойлары ман боьлисуьви мен басланды. Яслардынъ сол ойларын авыл аькимбасы, депутатлары, авыл яшавшылары хош коьрип алып, сол онъайлы иси уьшин ер де шыгарылды. Сол куьннен алып Кумлы авылынынъ куьнтувар-кубыласында янъы проекти яшавга айланды. Бирлескенлер бир исте де арымайды дегенлей, ногай халкында, авылдынъ сырт бетлерге кеткен яслары, арендаторлары, авыл яшавшылары аркалы акша йыйылып, кесек заманнынъ ишинде уьйкен куллыклар юритилип басланды. Авылдынъ баьри белсенли аьрекетшилери курылыс алатларын аькелуьв, сырлав, тоьгерегин тазалав эм сондай баска куллыкларын оьз эрки мен колларыннан келген ярдамын эттилер. Балалар уьшин курылган бассейннинъ этилинеек куллыклары аьли де коьп. Айтпага, тыншаюв майданы, шешинмеге ер, сокпаклар этилинееклер, тоьгерегин коралав сонъына дейим еткерилеек эм тереклер шашылаяклар. Авыл балаларынынъ шомылмага алгасавы ман, бассейнди бир ай ишинде болдырып, ашпага туьсти.

Бассейннинъ ашылувы авыл саьбийлери, авыл яшавшылары уьшин уьйкен байрам болды. Шатлыклы шарады ашувда разылык эм кутлав соьзлери мен «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели Р.Насыров, «село Кумли» СП МО аькимбасы С.Елманбетова, Кумлы авыл Ясуьйкенлер советининъ председатели З.Менлиалиев, «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ депутаты У.Шандавова, «Яслык» деген яслар орталыгынынъ етекшиси А.Акбердиев эм сондай баскалар шыгып соьйледилер. Авыл аькимбасы С.Елманбетова ерли администрациясы атыннан бу пайдалы исти баславшы эм оны белсенли сонъына дейим еткерген, айырым разылык соьзлерине тийисли болган Суюндик Мамуровка савга эм Сый грамотасын тапшырды. Баска болып, авылдынъ оьрленуьвине уьйкен косым этип келген 14 белсенли аьрекетшилери де Сый грамоталары ман белгилендилер. Боьтен де сол куьн шатлыклы байрамга келген аьр бир саьбийдинъ коьзинде таьвесилмес суьйиниш толганын коьрмеге болаяк эди. Олардынъ куьезин оьстирмеге деп, тегин мороженое, карбыз, кавын да пайланды. Баьрисининъ де косылып эткен исининъ тамамы – балалардынъ балалыгын наьсипли этуьв эди. Авыл яшавшыларынынъ аьр кайсысынынъ да сол мырады яшавга айланды.

Бу уьлгили иси мен Кумлы авылы Ногай районынынъ калган авылларына да коьрим болып келеегине сенемиз. Соьйтип, республика етекшилеви ягыннан да эс каратылса, авыл яшавы коьп ягыннан аьли де туьрленеегине соьз йок.

Г.Нурдинова.