Авыл яшавшыларына – ярдам

Республикамыз бойынша «Биринши медико-санитарлык ярдамынынъ оьрленуьви» деген проект яшавга шыгарылады. Соны ман байланыста Ногай район орталык больницасына уьстимиздеги айдынъ 11-нши куьнинде Дагестан Республикасынынъ савлык саклав министерствосы ман янъы автокоьлиги «ГАЗЕЛЬ» – тегершикли фельдшер-акушер пункты берилген.

Янъы автокоьликлер – тегершиклер уьстинде киши поликлиникалар, олар фельдшер-акушер пунктлар йок узактагы авылларга, фермаларга барып, медициналык ярдам этееклер. Сондай коьликлер мен баьри специалистлер де шыгып, вакцинация, диспансеризация оьткермеге боладылар.
Автокоьликлерде авырувлыларга биринши ярдам этпеге баьри алатлар да бар. Авыл яшавшыларына врачлар келеек деп билдируьв этпеге керек.
Бизим хабаршы.