Авыл яшавшыларынынъ савлыгын саклайды

«Авырыган аьдемнинъ ойларына терен эс этип билуьв – тыныш ис тувыл, ога аьдем уьйренип болмайды, эгер кишкей заманыннан алып сога аьзирленмеген болса», – деп айткан белгили орыс врачы, аьлим Николай Пирогов. Авыл еринде врач еткенше, маразлыга биринши ярдамды этип болув бек маьнели. Ол мараздынъ оьрленуьвининъ алдын шалады. Соны ман бирге авырыганларга эмлевшидинъ йылы соьзи, танъ шырайында йылы куьлемсиреви болганы да дарман болып тиеди. Бу баьри затлар медицина куллыкшысына билимдей болып керекли.
Уьйсалган авылында ФП фельдшери Сапиет Кожаева яшавшыларга оьзининъ каьр шегуьвин 6 йылдан бери савкатлап келеди. Йогарыда белгили аьлимнинъ соьзлерин келтиргеним де босына тувыл. Сапиеттинъ анасы кызы уьйкен болганда оьз аьрекетин медицина ман байланыстырар деп мырат эткен. Сога коьре Мария ак ниетли аьрекетти сайлаганларга керекли касиетлерди кызында кишкейлей тербиялаган. Сапиеттинъ энеси куьшли авырыганда, ол медицина техникумынынъ экинши курсынынъ студенти, Мария окувын таслап, анасын карамага уьйине кайтады. Соны ман медицина тармагында куллык этуьв онынъ мырады болып калады. Кене де Сапиет, Терекли-Мектеб авылындагы Кадрия атындагы мектебин окып тамамлап, анасынынъ маслагаты ман Астрахань каласындагы медицина колледжинде билим алады. Ис аьрекетин яс кыз Сургут каласындагы Юность поселогында 4-нши номерли кала поликлиникасында баслайды. Онда Сапиет Бегали кызы участок медсестрасынынъ куллыгын бардырады. Бес йыл Сырт якларда аьрекет эткен заман ишинде яс кыз сулыплы ис йолдасларыннан коьп затка уьйренеди. Поликлиника етекшиси Инна Веревочкина ногай кызды Сургут каласындагы медицина академиясына кеспи усталыгын оьстируьв окувларына бир неше кере йиберген.
Сапиетти бакты Уьйсалган авылына аькеледи, ол Расиль Кожаев пен аьел курады. Мунда яс кыскаяклы ислеп баслаганша, бир неше йыл узагына фельдшер болмаган. Авыл яшавшылары авырыса, Карагас авылындагы участок больницасыннан врачты шакырмага яде сонда больницада эмленмеге керек болганлар. Яс фельдшердинъ келуьви авыл яшавшыларын суьйиндиреди. Олар эндиги авыл ишинде ийне урдырмага, авырыганда медицина куллыкшысын уьйине шакырмага, медпунктка бармага, ярдам алмага амаллы болдылар.
– Авырув саьатке карамайды, сога коьре Сапиетти биз кеше де шакырмага боламыз. Сав болсын, баьри куллыгын таслап келеди, коьмегин этеди. Сулыбы да, аьдемшилиги де бар», – дейди авылдынъ бир ясуьйкени.
«Аьдемлерге ярдам этуьв – энъ де ийги аьрекет, баскады наьсипли этуьв энъ де уьйкен наьсип, – деп ясы уьйкенлерден эситкенмен. Авыл яшавшыларына тез уьйрендим. Бу кишкей авылда баьри де бир аьелдей болып яшайдылар. Сав авыл ман бирге яхшылыгын да, яманлыгын да озгарадылар. Тек Сургут каласындагы уьйкен, татым ис коллективим мага мунда етпейди. Авылда мен кене де ялгыз тувыл, мени мен бирге мунда санитарка Гульнара Абдулмусаурова ислейди», – деп куллыгы акында хабарлайды Сапиет Кожаева.
Тезден савлай медицина куллыкшылары кеспи байрамын белгилееклер. Авыл яшавшылары Сапиет Кожаевады кутлайдылар, ога аьелинде онъайлыклар, куллыгында уьстинликлер йорайдылар.
Н.Кожаева.
Суьвретте: С.Кожаева.