Авыл яшавшылары белсенли ортакшылык эттилер

Оьткен киши юма куьн 25-ншы тамбыз айынынъ эртенъги 8 саьатинде Дагестан Республикасынынъ баьри де сайлав участоклары Россия Федерациясынынъ Конституциясына туьзетуьвлер косылув ман байланыста савлайхалклык тавыславды уйгынлы оьткеруьв йорыгында оьз капыларын аштылар. Биз сол куьн оьз репортажымызды Дагестаннынъ энъ де куьнбатар япсарында орынласкан Ногай районынынъ Уьй-Салган авылыннан басладык. (Почему северная точка? Самая северная точка Дагестана – это город Южно-Сухокумск).

Уьй-Салган авылы бурыннан бери конъысы Ставрополь крайы эм Сырт Осетия-Алания Республикасы ман япсарласады. Авылдынъ оьз алдына бай тарихи бар. Мунда 1942-нши йылда Кызыл Аьскер боьликлери мен немец-фашист аьскерлери арасында кан тоьгисли каты согыслар юритилген.

Авыл буьгуьнлерде Ногай районында аграрлык аьрекети мен каьр шегуьвши энъ де белгили авыллардынъ бириси болады. Мунда ерли фермерлер бийдай, бакша оьстируьвшилер карбыз-кавын оьстиредилер.

Яз кыр куллыклары кайнаган энъ де яваплы аьсерге де карамастан, авыл яшавшылары сайлав участогына барып, элимиздинъ Конституциясына туьрленислер киргистуьв мен байланыста оьз тавысларын бермеге алгасайдылар.

– Уьй-Салган авыл клубында орынласкан 1181-нши номерли сайлав участогы тавыслав басланатаган 25-нши тамбыз куьниннен алып ислеп баслаган. Бизим авыл яшавшылары сондай маьнели шараларда аьр дайым да белсенли ортакшылык этедилер. Авылдагы 191 сайлавшыдынъ хыйлысы аьлиги тавыславларда катнаскан. Соьзсиз де, биз яшавшылардынъ эм сайлав комиссиясынынъ агзаларынынъ савлыгын кавыфсызландырув ниет пен баьри де тийисли йорыкларды тутамыз. Саклык яктан баьри де керекли затлар бизде артык-артыгы ман бар. Тавыслаган аьдемлердинъ аьр бирисине биз оьзи мен аькетпеге методика материаллары ман авторучкалар беремиз, – деп яваплайды авыл участок сайлав комиссиясынынъ председатели Гульнара Шамбилова «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ хабаршысына.

 

Участоктагы столларда антисептиклер, маскалар, колгаплар, солай ок калемлер толы кутыклар салынганлар.

Уьй-Салган авыл яшавшысы Арувзат Нургишиева сайлав участогында оьз тавысын берип болган сонъ, РФ Конституциясына туьзетуьвлер киргистуьв акында оьз ойын айтып билдирди.

– Конституцияга киргистилетаган туьзетуьвлердинъ бирисинде (67.1 статьясынынъ 3-нши кесегинде – редакция) тарих дурыслыгы акында статья бар. Сонда Россия Аталыгымызды коршалавшылар акында эстеликти сыйлайды, тарих дурыслыгын канагатлайды, Аталыкты коршалавда халк йигитлигининъ маьнесин тоьменлетпеге ярамайды деп айтылады.

Бизим авылымыздынъ карт яшавшылары аьлиге дейим 1943-нши йылда авыл ишинде эм шетинде болып оьткен согыслар акында ян тынышсызланувы ман эскередилер. Сол заман бек коьп аьскершилер оьлдилер. Олардынъ кардаш камыры Уьй-Салганнан коьп узак болмаган ерде орынласкан. Биз аьр йыл сайын да сав авылымыз бан бирге сол эстеликке ян бергенлерди эскермеге деп барамыз. Фашист баскыншыларынынъ колларыннан оьлгенлердинъ уныклары эм немерелери табылдылар. Олар йылда да оьз атайларынынъ кардаш камырына бас иймеге деп келедилер. Тек быйыл янъы коронавирус юкпалы маразынынъ яйылувыннан себеп келип болмадылар. Сонынъ уьшин бизге Уллы Аталык согысы акында Конституцияга туьзетуьв киргистилгени бек керек.

Элбетте, меним авылдасларым тек бу бир туьзетуьвди тувыл, ама патшалык коьрсеткен коьп баскаларын да хош коьрип аладылар. Тавыслав куьнлери ишинде баьри де уьйсалганшылар сайлав участогына келеегине мен шексинмеймен, – деди Арувзат Нургишиева.