Авырув ман биргелесип куьресейик

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ куллыкшылары Ногай районынынъ яшавшылары сырасында: «Сиз коронавируслы маразына карсы вакцинация алгансызба?», – деген сорав юритедилер.

Бу соравга Уьйсалган авыл мектебининъ етекшиси Зульфия Кожаева (суьвретте) явап береди.
– Ызгы юмалар элимизде коронавируслы юкпалы маразы ман авырыганлардынъ саны оьседи. Ногай районында да сондай аьллер. Вирус туьрленип турады эм аьдемлерге онынъ янъы штаммлары ман йолыгыспага туьседи. Мен Ногай район яшавшыларын биргелесип, юкпалы авырувды енъейик деп шакыраман. Тек коьлем вакцинация бизди алдынгы тыйдажлыкларсыз яшавга кайтармага болар. Мен, меним аьелим эм Уьйсалган авыл мектебининъ баьри куллыкшылары да вакцинацияды оьткен. Прививкадан сонъ, биревди де куьшли авырыды деп эситпедик. Белки, биревлердинъ бир аз эти кызгандыр, баскалары бир аз авырысынгандыр, тек сол авыр авырув ман тенълестиргенде бир зат та тувыл.
Мектеб етекшиси эсабында авырувдан тура кавыфсызлык болувында мен кызыксынаман. Кавыфсызлык болсын окувшылар, ата-аналар эм баьри мектеб куллыкшылары уьшин. Сога коьре, мен баьрин де вакцинация алмага, оьзининъ ден савлыгын сакламага шакыраман. Вакцинация тек бир эткен аьдемнинъ тувыл, тоьгеректегилердинъ ден савлыгын да сакламага ярдам этер, – дейди Зульфия Кожаева.