Авыр кыянатлык деп санайман

Аьлиги заманда бир затка да сейирсинмейсинъ. Бир ийги хабар эситсенъ сонда ок артыннан алгасап яман билдируьв де келип калады. Соьйтип, Астрахань каласында белгисиз аьдемлер ногай эм татар халкларынынъ белгили аьрекетшилери – аьлим Абдул-Хамид Джанибековтынъ эм шаир Габдулла Тукайдынъ эстеликлерин зарарлаганлар, бояк тоьккенлер эм кырып келиссиз белгилер салганлар. Бу яман ис миллет маданиятларынынъ «Эдиге» эм «Дуслык» ямагатшылыкларынынъ, солай ок туьрли регионларынынъ коьлем информационлык амалларынынъ эсин каратпай болмады.

Сонынъ акында Инстаграмм социаллык тармагында «Покров» согыс – патриотлык клубынынъ ваькиллери де язганлар. Олардынъ айтувы ман, бу ис куьнибурын ойланып этилмеген, ялккан оьспирлер соны эригип этпеге боладылар. Баска яктан, бу ис калада яшайтаган эки халктынъ ваькиллерин явапка сондай кир ис этсин деп этилмеге болады. Эки эстеликке те тез ювылып таятаган коьк бояк ягылган.
– Бу исти биз биревимиз де макул коьрмеймиз, бизим коьп миллетли регионга келисли зат тувыл. Коьплеген юзйыллыклар биз татым яшап келеятырмыз, Астрахань еринде, сондай кир ислер дослыгымызды бузбага керек тувыл, – деп айтадылар клуб катнасувшылары.
Астрахань каласынынъ полиция эм прокуратура куллыкшылары ман бу оьзгерислер бойынша тергевлер юритиледилер, уголовлык ис ашылган. Астрахань областининъ губернаторы излевлер юритилуьвин оьзи тергев астына алган. Сондай билдируьв береди Астрахань коьлем информационлык амаллары. Кашан да, бизди сондай келиссиз ислер тынышсызландырады. Аьлиги яслардынъ оьзлерин сондай этип юриткени юректи авыртады. Эгер биз баска халклардынъ маданият баалыкларын, белгили аьрекетшилерин, тарихин сыйламасак, бизге де бирев де сый этпес. Сол заттынъ акында ойланув керек.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: зарарланган эсте- ликлери.