Аз кыйынын салмаган

Ногай РЭС коллективинде билимли, коьп- йыллык намыслы куллык этуьви мен сыйлы эм ясларга коьрим болган куллыкшылар аз тувыл. Олардынъ бириси – Каирбек Сейпул увылы Муталимов. Ол асылы ман Ногай районынынъ Червленные Буруны авылыннан. Мектебти битип, Германиядагы Совет Аьскер куьбинде эр борышын толтырган сонъ 1984-нши йылда Иваново каласындагы В.И.Ленин атындагы энергетика институтына окувга туьскен.

Каирбектинъ ис йолы Астраханьдеги сисе заводында басланып, 1993-нши йылда сондагы электротармаклар организациясына коьшкен. Мунда 2 йыл ислеп, ол оьзининъ тувган ерине кайтады эм ЗПЭС Ногай район Терекли-Мектебтеги подстанциясына куьп мастери болып туьседи. Сол йылдан алып буьгуьнге дейим К.Муталимов «Россети «Дагэнерго» Ногай РЭС коллективинде ис аьрекетин бардырады. Аьли ол мунда бас инженер болып куллык этеди. Коьпйыллык намыслы эм минсиз иси, коллективте сыйы эм абырайы барлыгы уьшин ол бир неше Сый грамоталары, акшалай баргылар ман савгаланган.
Буьгуьнлерде Каирбекке тувганлы 60 йыл толады. Сол йыллардынъ яртысы энергетика тармагына берилген. Отыз йыллык ис оьмири ишинде ол тувган районынынъ энергетика тармагынынъ аьрекети, соны оьрлентуьв эм яс специалистлерди тербиялав уьшин аз кыйынын салмаган. Ис йолдаслары оны сыйлы мерекеси мен исси кутлайдылар.
М.Юнусов.
Суьвретте: Каирбек Муталимов.