Айырым гражданларга коьмек этилинеек

Дагестан Республикамыздынъ власть органлары колайсыз яшайтаган гражданлары акында дайым каьр шегип келеди. Айтпага, ДР Правительствосынынъ кабыл этилинип алынган токтасына (06.04.2022й., №69) коьре республикамыздынъ айырым гражданлары уьйлерине газ оборудованиесин салув эм ер участогына газ бургыларын тартув уьшин эткен карыжларын тоьлевге акшалай бир кере берилетаган социаллык ярдамы ман пайдаланмага болады. Соны ман, социаллык яклав амаллары ман тоьмендеги гражданлар пайдаланмага болады:

а) Уллы Аталык согыс ветеранлары эм сакатлары;
б) согыс катнасувшыларынынъ, ян берген сакатларынынъ аьеллери;
в) фашизмге есирге туьскен ясы етпегенлер;
г) I эм II туьрким сакатлары;
д) Дагестан Республикасында токтастырылган яшав уьшин киши келим оьлшеми мен аьр аьдемге орташа 1,5 кереден артпай пайдаланатаган III туьрким сакатлары;
е) сакат балалы аьеллер;
ж) ДР-да токтастырылган яшав уьшин киши келим оьлшеми мен аьр аьдемге орташа 1,5 кереден артпай пайдаланатаган турак уьйлери бар балалы аьеллер;
з) турак уьйлери бар сакат балалар ман, ата-анасыз калган балалар ман, саклавга алган балалар ман бирге яшайтаган опекунлар, попечительлер эм саклав ата-аналар;
и) пенсия алып, ислемей, ялгыз яшайтаган 60 ясыннан арткан гражданлар;
к) РФ Савытлы Куьшлер сырасына РФ Президентининъ Указына коьре (21.09.2022й., №647) мобилизация бойынша шакыртылган РФ гражданлар аьеллери.
Бир уьйге эсапланып, газ киргистуьвге карыжланганды тоьлевге бир кере акшалай (100 мынъ маьнеттен артпай) коьмек этилинеди.
Токтас газетада баспаланып шыкканнан сонъ яшавга киритиледи.
А.Шамарова,
Ногай районынынъ УСЗН бас специалисти.