Айырым гражданларга – субсидия

ДР Правительствосынынъ 2023-нши йылдынъ 1-нши март куьнинде кабыл этилинип алынган 47-нши номерли Карары ман келисте Дагестан Республика еринде яшайтаган айырым гражданларга газ оборудованиесин сатып алув эм ер участокларында оларды ерлестируьв мен байланыста субсидиялар беруьв Йорыгы токтастырылган.
Субсидия алувшылар:
1) Уллы Аталык согыс катнасувшылары, согыс аьрекетинде сакатлык алганлар, согыс аьрекетининъ ветеранлары, Уллы Аталык согысында ян берген (оьлген) сакатларынынъ эм согыс сакатларынынъ, Уллы Аталык согыс катнасувшыларынынъ, согыс ветеранларынынъ аьеллерининъ агзалары;
2) коьп балалы аьеллер, 18 ясына дейим уьш эм оннан артык балалары болган, сонынъ ишинде увыл (кыз) эсабында саклавга алган аьеллер;
3) колайсыз гражданлар, балалы колайсыз яшайтаган аьеллер, ялгызлыкта колайсыз яшайтаган гражданлар – Дагестан Республикасында токтастырылган киши яшав оьлшеминнен (прожиточный минимум) артпайтаган келими бар гражданлар (олар яде бириси турак уьй иеси болса).
Субсидия тоьмендеги газ оборудованиелерин салувга бериледи:
1) газ кулланув ман сув йылытувшы алат;
2) газ плитасы, варочный панель;
3) газ счетчиги;
4) колонка (яде бойлер);
5) кулланылатаган газ яйылувына тергев салув системасы;
6) табиат газды кулланув ман аьрекет этетаган, уьйлерди йылытувда эм ас-сув аьзирлевде от ягув уьшин кулланылатаган эм уьй ишинде ерлестирилмеге болатаган оборудованиеси.
Субсидиялар алув уьшин тоьмендеги документлер керек:
1) аьризе;
2) гражданиннинъ менлигин шайытлайтаган паспорт яде баска документ;
3) РФ законодательствосы ман, Дагестан Республикасынынъ законодательствосы ман келисте гражданиннинъ статусын (субсидия алувга гражданиннинъ ыхтыярын) аянлайтаган документлер;
4) турак уьйге ыхтыярлар (эгер олар гражданиннинъ баславы ман недвижимостьтинъ Бирдей патшалык реестринде эсапка алынган) беркитетаган документлердеги билдируьвлер;
5) гражданиннинъ, онынъ аьел агзалары яшав ери бойынша турак уьй меканында регистрация акында миграция тармагында федераллык патшалык тергев салувды юритуьвге ыхтыяры болып, толтырувшы властининъ федераллык органынынъ территориальлик дережели органы ман берилген билдируьвлер;
6) 2022-нши йылдынъ 31-нши декабриннен сонъ газ уьлестируьвши организациясы ман газ тармагына косылув уьшин беркитилген келисуьв;
7) эгер гражданин атыннан аьризеди онынъ ваькили берсе, онынъ менлигин шайытлайтаган документлер;
8) субсидиялар алувга аьзирлик коьруьвден бир ай алдындагы доьрт календарьлик айларыннан алдын он эки ай ишинде аьелдинъ баьри агзаларынынъ алган келимлери акында билдируьвлер.
Субсидиялар оьлшеми.
Субсидиялар кадери физический лицо газ оборудованиесин сатып алув эм ер участогында оны ерлестируьв уьшин этилген куллыкларга шыктажланган акша кадери мен (тек 100000 маьнеттен артык тувыл) эсапланмага керек. Ол догазификация аьрекетинде газ уьлестируьвши сетьлерге газ оборудованиесин эм капиталлык курылыс объектлерин косув бойынша шараларды яшавга шыгарув ман беркитилген келисуьвде коьрсетилген кепте болдырылады.
Субсидиялар беруьв болжаллары.
Гражданлар субсидиялар алув мыратта яшавшыларды социаллык яклав органына баьри керекли документлер мен барып, аьризе язбага тийислилер. Аьризе он куьн ишинде каралып, яшавшыларды социаллык яклав органы ман гражданинге субсидия беруьв эде бермев акында карар кабыл этилинеди. Алынган карар акында аьризе берген гражданинге бес куьн ишинде билдириледи.
Субсидия беруьвге карар кабыл этилгенде:
а) яшавшыларды социаллык яклав органы газ уьлестируьвши организациясы эсабына (счет) оны ман туьзилген келисуьвге бойынша этилинетаган буйымлар уьшин тоьлевлердинъ 50% кадерин субсидиялар коьшируьвге беркитилген келисуьв негизинде тоьлейди;
б) газ тармагына косылув бойынша беркитилген келисуьвге коьре, сонда косылган куьннен алып бес куьн ишинде туьзилген актты газ уьлестируьвши организациясы ман этилген куллыклардан сонъ гражданин яшавшыларды социаллык яклав органына еткермеге керек.
А.Авезов,
«Ногайский район» МО-да ДР-нынъ УСЗН ГКУ директоры.