Айырым федераллык проекти яшавга шыгарылаяк

ДГТУ-да IT специалистлерин аьзирлев соравларын ойласув ниет пен бу йогары окув ошагынынъ «Электросвязь» АО байланыс тармагында тармак туьзуьвши предприятие мен биргелесип аьрекет этуьвининъ «Йол картасы» ойласылып каралган.

«Информационная инфраструктура» миллет проектин яшавга шыгарув аьсеринде республикада 2700-ден артык социаллык маьнелиги болган объектлер йогары тезлик интернетине косылаяклар. Солар бас деп мектеблер, фельдшер-акушер пунктлары, от туьсуьвге карсылык этуьв боьликлери, маданият учреждениелери, авыл администрациялары боладылар. Авылларда байланыс тармакларын армаган оьрлентуьв эм уьй хозяйстволарын йогары тезлик интернетине косув уьшин байланыс узеллери туьзиледи. Байланыс инфраструктурасы туьзилгеннен сонъ армагангы кезегинде соны канагатлав соравлары шешилеек.
Буьгуьнлерде биз соларды канагатлап болаяк инженерлер эм тармак администраторлары уьшин янъы ис орынларын туьзбеге уьйкен потенциалды коьремиз. Проектти яшавга шыгарув, бизим прогнозларга коьре, районларда 800 ис орынларын туьзбеге амал береек», – деген ДР цифровой оьрленуьв министрининъ куллыгын юритуьвши Сергей Снегирев.
«Россия Федерациясынынъ цифровой экономикасы» деген миллет программасынынъ паспорты эсабында «Цифровой экономикасы уьшин кадрлар» деп аталган айырым федераллык проектин яшавга шыгарув каралган. Сонынъ бас ниети – цифровой экономикасын бажарымлы IT кадрлары ман канагатламага тийисли билимлендируьв тармагын ийгилендируьв.
«Йол картасын» ойласувда ДГТУ ректоры Нурмагомед Суракатов, «Электросвязь» АО директоры Будун Будунов, инструкторлар аьзирлев орталыгынынъ етекшиси Андрей Степаненко эм баскалар ортакшылык эттилер.