Ак ниетли аьрекетти бардырганлар сыйына

Медицина куллыкшылары сыйлы эм керекли аьрекетти бардырадылар. Аьдем дуныяга энген куьннен алып савлай оьмири бойынша олардынъ уста колларынынъ йылувлыгын сезип келеди. Ак халатлы аьдемлер оьзлерининъ заманын да, куьшин де авырувлыга коьмек этер уьшин аямайдылар. Олардынъ йылы соьзлерининъ де эмлев куьши бар.

Медицина куллыкшылары янъыларда кеспи байрамын белгиледилер, олардынъ куьнине багысланган шатлыклы шара «Аминка» банкет залында оьтти. Бу шарада биринши соьзди «Ногайская ЦРБ» бас врачынынъ эмлев ис бойынша орынбасары Зафира Куруптурсунова алды. Бас деп ол мунда конакта болган «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкаповка эм «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамовка тыныш болмаган аьрекетлеринде медицина куллыкшыларын коьтергишлегенлери уьшин разылыгын билдирди. Солай ок ол оьз ис йолдасларына да йылы йоравларын айтты.

Район администрациясынынъ етекшилеви атыннан ак халатлыларды кеспи байрамы ман Баймагомед Аминович кутлады:

– Ер юзинде сыйлы деген эки кеспи бар: врач эм окытувшы. Сизинъ исинъиз окытувшылардыкыннан да кыйын деп санайман, неге десе сизге аьдемнинъ яшавы тапшырылган, сиз олардынъ савлыгы уьшин яваплысыз. Яшавынъыздагы аьр куьнинъиз ак халатларынъыздай яркын эм таза болсын.

– Врачлардынъ юриткен ак ниетли аьрекети йигитликке тенъ эм уьйкен сыйга тийисли. Сонынъ уьшин сизге уьйкен савбол айтамыз, – деди Зейдулла Курманович.
Бу куьнги шатлыклы шарада ийги деп белгиленген медицина куллыкшыларына Сый грамоталар тапшырылды. Солардынъ сырасында «Ногайская ЦРБ» врач-эпидемиологы Аклима Нургушиева ДР савлык саклав министерствосыннан, акушер-гинеколог Эльмира Караева Дагреском председатели З.Бучаевадынъ атыннан савгалар алдылар.

Н.Кожаева.
Суьвретте: «Ногайская ЦРБ» коллективи.