Ак ниетли исине – косымы

Элимиздинъ уьстинде кавыфлыктынъ коркынышлыгы тувганда, россиянлылар тыпак болып бирлестилер. Тувган еримиздинъ, шет-кырыйсыз Элимиздинъ туьрли регионлары бойынша согыс спецоперация катнасувшыларына деп гуманитарлык ярдамынынъ йыйылыс пунктлары коьп ерлерде уйгынланган эди. Белгилеп озайык, аьскершилеримиз баьри керексинуьвлери мен де канагатланганлар эм этилинип келетаган савлайхалк йыйылысы – согыс спецоперациясында ортакшылык этип келетаган ясларымызга коьнъиллендируьв уьшин демевликке каратылады.
Сол ниетте эки конъыс авыл яшавшылары Арсланбек авыл аькимбасы Эдил Рашидхан увылы Акбердиевтинъ аьрекетлеви мен бирге СВО катнасувшыларынынъ аьр кайсысына суьйимин, оларды аьсиретли саклайтаганын, ердеслери акында каьр шегуьвин коьрсетип, ак ниетли исине оьз уьлисин костылар.
Сол йыйылган акша амалларына УАЗ Буханка коьлиги, баска болып, азык-туьлик те алынган эди. Гуманитарлык юги тиелген автокоьлигин Луганск Республикасына согыс спецоперация катнасувшысы, ердеси Тимур Сагиндиковка Ленинаул эм Калининаул яшавшылары Махмуд Бекбулатов, Зангар Шокаев, Равиль Тунгатаров, Мурат Сагиндиков, Артур Беккишиев, Тимур Шокаев еткердилер. Олар УАЗ автокоьлиги ердеслеримизге Енъуьвди ювыклатувда ярдам болаягына бек сенедилер. Элбетте, техника алдышылыкта бек керекли.
Гуманитарлык югин еткерген ясларымыз оьз ердеси Тимур Сагиндиковка эм онынъ йолдасларына, алдына салынган борышларды етимисли толтырып, аман-эсен Енъуьв мен уьйлерине кайтканын йорадылар.
Украина еринде юрген согыс спецоперация катнасувшысы Тимур Сагиндиков оьз ердеслерине ортак Енъуьв исине косымы, эткен гуманитарлык ярдамы уьшин уьйкен разылыгын билдирди.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: СВО катнасувшысы Тимур Сагиндиковка УАЗ автокоьлиги тапшырылган мезгили.