Ак ниетли иси оьрленип келеди

Меним буьгуьнги хабарым Ногай районынынъ Кумлы авылыннан «Аиша» деген эгинши-фермерлик хозяйствосы (иеси болган Нурлубаевлердинъ аьели) акында. Олардынъ хозяйствосы авылдан бир ети-сегиз шакырым ерде орынласкан. Бу куллыксуьер аьели Кумлы авылында 25 йыллардан артык яшайды. Аьелдинъ басы предприниматель Курманбай ман конаксуьер Саидады мунда баьриси де таныйдылар эм сыйлайдылар.

Саида бу авылдынъ сыйлы аьдемлери Эсманбет эм Марие Абдуллаевлердинъ коьп балалы аьелинде тувып-оьскен, ерли Д.Шихмурзаев атындагы орта мектебинде билим алган. Тарумов районынынъ Имунный авылыннан ногай яс Курманбай Нурлубаев пен бактысын байлаган.
Коьп кетпей, яс аьел Имунный авылыннан Кумлы авылына коьшеди. 2002-нши йыл олар оьзининъ суьйген исин баслайдылар. Буьгуьнлерде Саида Эсманбет кызы коллары алтын болган уьй бийкеси болып калмай, эгинши фермерлик хозяйствосында ян косагы Курманбайдынъ бас коьмекшиси де болып келеди. Мине коьп йыллар бойы олар малшылык пан каьрлевде оьз борышларын уьйкен яваплылык пан толтырадылар. Тил бирликте, татымлыкта яшаган аьелдинъ ак ниетли иси де куьннен-куьнге оьрленип келеди. Татым аьел берекет, конаксуьерлик пен баскаланып келеди. Буьгуьнлерде уьй иеси Курманбай эм Саида уьш аьвлетлерининъ ата-анасы боладылар. Увылы Асан эм эки кызлары Алия эм Аиша аьелдинъ ортак исинде ата-анасына оьз коьмеклерин этип келедилер.Тунъгыш кызы Алия янъы аьел курганы да коьп заман болмайды.
– Авыл хозяйствосында оьз исимизди биз бир затсыз баслаганмыз. Буьгуьнлерде биз тирнекли исимиз аркалы коьп затларга етистик, деп айтпага боламан. Авыл хозяйство куллыкшысы болув тынышлардан тувыл. Мунда каты куьн, тыншаюв яде отпуск берилмейди. Буьгуьнлерде бизим хозяйствомызда кыс мезгилине толы аьзирлик коьрилген. Биз онда 1 мынънан артык кой эм бир кесек кара туварды саклаймыз. Бас деп, ерде куллык этуьвди суьймеге керек, – деп боьлиседи етимисининъ сыры ман хабарласувымызда Саида Эсманбет кызы.
Курманбай Алавдин увылынынъ эм Саида Эсманбет кызынынъ коьпйыллык ис аьрекети республикадынъ авыл хозяйстволык министерствосы ман да белгиленмей калмады. 2019-ншы йыл Ногай районынынъ 90 йыллык мерекесине авыл хозяйстволык тармагынынъ оьрленуьвине уьйкен косымы уьшин Курманбай Нурлубаев ДР авыл хозяйство эм азык- туьлик министерствосы атыннан Сый грамотасына тийисли этилди.
Янъыларда, карагыс айынынъ 3-нши куьнинде, Авыл хозяйство куллыкшысынынъ куьнинде Махачкалада оьткен шарада Саида Эсманбет кызына да Дагестаннынъ Аькимбасы Сергей Меликовтынъ атыннан Разылык хаты тапшырылды. Ердес кызымызды сол бийик савгасы ман ак юректен кутлайман эм олардынъ саны келеекте де оьскенин йорайман.
Предпринимательлик исин юриткен Курманбай ман Саидадынъ мал хозяйствосында куллыклары коьп болса да, олар заман тавып, авыл яшавшыларынынъ куьндегилик соравларына да эс бермей калмайдылар. Олар авылдынъ ямагат яшавында белсенли катнаспага амал табадылар, «Алтын- Ай» балалар бавына, район межигитининъ курылысына, медресеге, авыл бойынша озгары́латаган шараларга спонсорлык ярдамын этип келедилер.
Курманбай ман Саида сайлаган ис а́ьрекетин яны ман суьедилер. Сол ак ниетли ис аьрекетинде оларга келеекте де коьп етимисти, ден савлыкты, онъайлыкты йорайман.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Саида Абдуллаева.