Ак ниетли иси юрек шакырувы ман этилди

Александрия авыл яшавшылары ман йыйылган гуманитарлык югин элтеп, Кизляр районынынъ делегациясы согыс спецоперация юрген еринде бир неше куьнлер бойы болып келди. Йылы кийимлер, азык-туьлик, керекли гигиена амаллары спецоперациясы юрген ерге Александрия авыл администрациясынынъ аькимбасы М.Гунашевтинъ етекшилиги мен еткерилди. Авыл аькимбасынынъ белгилевине коьре, олар Александрия авыл яшавшылары борышын толтырып турган боьликлеринде де болып кеткенлер. Аьр кимге де уьйиннен йиберилген посылкаларын, солай болып, авыл яшавшылары ман йыйылган ярдамын бердилер.
– «Оьзимиздикилерге ярдамласайык» деген акциясында белсенли катнаскан савлайына да савбол айтаман. Биз «Оьзимиздикилерди калдырмаймыз!» деген соьздинъ маьнелигин тагы да эсимизге алдык. Мектебимиздинъ куллыкшылары, окувшылары, ата-аналарымыз, авыл администрациямыздынъ ис коллективи, предпринимательлер шетте карап турмадылар, – деди Гунашев. Ярдам йыйылув пункты Александрия авыл орта мектеби болды, «Оьзимиздикилерге ярдамласайык» деген акцияды окытувшы З.Гунашева етекшиледи. Янлары авырыган авыл яшавшылары керекли затлардан баска, йыйылган акша амалларына дарманлар, бинт, мамык, марля, жгутлар алдылар.
– Бу ак ниетли исин биз биревдинъ айтувы ман тувыл, юреклеримиздинъ шакырувы ман эттик. Гуманитарлык ярдамын йыюв бойынша акцияда ортакшылык этуьв — ол биз этпеге болатаганнынъ энъ азы болады. Биз бу уьйкен иске оьз уьлисин коскан аьр бир аьдемге разылыгымызды билдиремиз», – дейди окытувшы.
Гуманитарлык ярдамын элтеп барганлардынъ ишинде толы болмаган мобилизация бойынша шакырылган эм оьз эрки мен кеткенлердинъ сырасына аталар-аналар да кирген эдилер. Аьскершилерди аталарынынъ келуьви бек суьйиндирди.
Суьвретте: гуманитарлык ярдамын элтеген делегациясы спецоперация катнасувшылары ман.