Ак сунъкардай кыргыйды

Ногайлардынъ атлары аьвелги заманлардан алып куьш-куватлы болганлар. Олар халкымыз бир ерден баска ерге коьшкенде, авыр юклерди коьп шакырымлар оьзлерининъ уьстинде кыйналмай тасыганлар. Халкымыздынъ йигитлерининъ коьмекшилери болганлар. Ногай шоьлде асылланган ярасык атлар акында шаирлер оьз шыгармаларында да язганлар. Сол аьвелги заманлардан алып, бизим атлар ийгилердинъ ийгиси деп айтсам, эш те янъылыс болмас. Сога янъыларда «Герой Мо» кулынынынъ ат шабыста ийги сырагы коьрсетуьви шайыт болады.
«Герой Мо» Ногай районындагы «Кунбатар» атлар клубынынъ кулыны, онынъ иеси Фазиль Койлакаев. Ол янъыларда Ростов каласында оьткен ат шабыста ортакшылык этти эм «Уьйкен язгы савгады» утты.
Дагестан Республикасынынъ авыл хозяйстволык министерствосы билдиргенлей, «Герой Мо» 1600 метр дистанцияда шабувда бу шакта Россияда энъ де ийги сырагыды коьрсеткен. Ол 1 такыйка 37, 6 секунда ишинде 1600 метр ерди оьткен. Савгады айырувда Ростовтагы, Казаньдеги, Нальчиктеги, Пятигорсктагы ипподромлардагы ат шабыслардагы сырагыларга эс этилинген.
«Герой Мо» таза канлы тайпалы уьш ясындагы кулын. Коькек айында Ногай районында озган ат шабыста ол 1800 метр ерде шабысувда енъуьвши болган.
Н.Кожаева.