Ак юректен айтаман

Бу йылдынъ навруз айында меним юрегим куьшли авырып, Ногай орталык больницасынынъ реанимация боьлигине туьстим. Мунда мага усташа медицина коьмеги этилинди, сол аркалы меним савлыгым ийги болып баслады. Бизим больницада реанимация боьлигининъ куллыгы дурыс салынган, мунда авырыганлардынъ яшавын куткармага болган баалы дарманлар бар. Сонынъ акында больницадынъ бас врачы Фаризат Межитова тынышсызланады эм каьр шегеди. Мен реанимация боьлигининъ заведующийи Юсуп Атурбаевтинъ етекшилиги астында аьрекетлеген баьри куллыкшыларына, медсестраларга эм санитаркаларга оьз разылыгымды билдиремен.
Больница бек ийги ярастырылган, сол да маразлылардынъ кейпин ийгилендируьвге демевлик этеди. Онынъ азбарынынъ ишинде туьрли ыспайы шешекейлер, тереклер оьседилер. Салкынлык эм ярасыклык, коьзди кувандырады. Сол больницадынъ бас врачынынъ етекшилиги астында куллыкшыларынынъ коллары ман этилинген.
Медицина куллыкшыларынынъ куьнининъ алдында мен баьри врачларды, медсестраларды кеспи байрамы ман кутлайман. Ногай орталык больницасынынъ ис коллективине ден савлык, тынышлык, онъайлык йорайман.
З.Манкаев.
Терекли-Мектеб авыл яшавшысы.