Алдыга йигерли адымлайды

Ясларымыз спорт пан кызыксынувы, олардынъ етискен уьстинликлери аьр кайсымызда да оьктемлик тувдырады. Сол ясларымыздынъ бириси Рашид Аджиев. Асылы ман Рашид Терекли-Мектеб авылыннан. Ол – Ханты-Мансийск автономлык округындагы Сургут каласынынъ яшавшысы. Ол Тахир эм Рауза Аджиевлердинъ аьелинде тувган.

Буьгуьнлерде Рашид Сургут каласындагы 27-нши мектебининъ 5-нши класс окувшысы болады. Кишкей болса да, Рашид спортка уьйкен маьне берип келеди. Ол аьр куьнин спорт пан байланыстырады.

Рашид каладынъ «Ермак» деген спорт комплексинде коьп заманын озгарады. Яс баслап спорттынъ куьрес кеби мен кызыксынып баслады. Куьрес бойынша туьрли ярысларда да катнасып, баргылы орынларга да тийисли болды. Ама футбол ойыны ман кызыксынув да ога бек ярайды. Юма сайын ол футбол ойынынынъ да сыхырларына тренер Дмитрий Замариннинъ етекшилиги мен уьйренип келеди. Кала бойынша оьткен футбол ойынларында катнасады. Янъыларда кишкей ястынъ яшавында тагы да маьнели оьзгерис болып озды. Ол Уллы Енъуьвге багысланып оьткен футбол бойынша ашык бириншилигинде ортакшылык этти, оьз командасы тизиминде алты куьндес командалары ман ойнап, биринши орынга тийисли болды. Ийги ойыны уьшин Рашидтинъ командасы кубокка эм аьр бир ойын катнасувшысы медалине эм дипломына тийисли этилди.

Келеекте Рашидтинъ командасы калалар ара ойынларда ортакшылык этпеге мыратланады. Сол ойынларыннан да яс баргылы орынларын бийлемеге мырат этеди.
Спорт пан кызыксынувы яска уьстинликли окымага буршавлык этпейди. Ол окув, спорт бойынша етимислери мен ата-анасын да куьезлендирип келеди. Сондай уьстинликлер ястынъ яшавында аьли де коьп болаягына сенемиз.

Г.Нурдинова.
Суьвретте: Рашид Аджиев.