Алдыга сенимли барады

Биз газетамыздынъ бетлеринде йыйы етимисли ясларымыздынъ, олардынъ юрек телезиткен суьйинишлери, уьстинликлери мен баалы окувшыларды таныстырып, олардынъ аьр бириси мен куьезленип келемиз. Меним буьгуьнги хабарым да – сондай ногай ясларымыздынъ бириси акында. Каплан Айнуллаевич Курганов – Лабытнанги каласындагы гимназиясынынъ етимисли окувшыларынынъ бириси.

Капланнынъ билимге ымтылысы балалар бавыннан алып белгили болды. Ол балалар бавында оьткен туьрли амалламаларда, ярысларда катнасып келип, етимислерге тийисли болган. Каплан Курганов 2008-нши йылдынъ канътар айынынъ 30-ншы куьнинде Ямало-Ненец автоном округындагы Лабытнанги каласында Ленинаулдан Айнулла эм Гульнара Кургановлардынъ аьелинде тувган. Биринши класстан алып Каплан тек ийги белгилерине окып келеди. Ол математика, орыс тил эм адабиат, тарих, биология эм сондай баска дерислерине уьйкен аваслык пан юреди. Сол гимназия бойынша оьткен туьрли кала, муниципаллык, округ, савлайроссиялык олимпиадаларда, ярысларда катнасып баргылы орынларга коьп кере тийисли этилген. Айтпага, ногай яс Каплан Курганов «Енъуьвдинъ ызлавшылары» деген йыр эм поэзия бойынша согыс-патриотлык ярысларында, кала бойынша шатраш ойыныннан бириншилигинде эм сондай баска туьрли шараларында белсенли катнасып келеди.
Ол гимназиядынъ алдышы окувшыларынынъ бириси болып калмай, спорт пан да кызыксынып, спорттынъ туьрли кеплери бойынша оьзин сынап келеди. Мине шатраш ойыны бойынша секциясына да ол юрип баслаганына эки йыллар болады. Солай болып, ногай яс 4 ясыннан алып греко-римский куьресине де юрип, йыл сайын бийик етимислери мен суьйинтип келеди. Бир неше йыллар бойы Каплан Курганов савлайроссиялык ярысларынынъ енъуьвшиси болып келеди. «Живая классика» – ол Россияда балалар уьшин кенъ окувды яйылдырув уьшин этилген проекти болады.
Бу йыл да Каплан, увыт айынынъ 26-ншы куьнинде 5-11-нши класс гимназия окувшылары ортакшылык эткен «Тири классика» деген Савлайроссиялык ярысынынъ мектеб бойынша кезегинде катнасып енъуьвши болып шыкты. Капланнынъ кайсы ортакшылык эткен ярысыннан да аькелген Сый грамоталары, дипломлары, баргылары, кубоклары онынъ уьйинде аявланып сакланадылар. Олардынъ аьр бириси окымыслы Капланнынъ етимислерин шайытлап келедилер. Айнулла эм Гульнара увылы Капланнынъ ийги окувын, эдаплыгын белгилеп гимназия атыннан берилген Разылык хатларынынъ саны да аз тувыл. Каплан оьзининъ кишкей карындаслары, айтпага, Аселия, Айнура эм кишкей Айлага уьйкен коьрим болып келеди.
Аьр бир аьдемнинъ оьзининъ бала шактан ойлаган мырады болады. Окувга ымтылган Капланнынъ да Москва каласындагы халклар ара катнаслары бойынша патшалык университетине туьспеге уьйкен мырады бар. Алдыга сенимли абытлаган Капланга келеекте де окувында, спортта бийик етимислер, кайсы ойлаган мыратлары да яшавга айланып келгенин сагынамыз.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Каплан Курганов.