Алдыга ымтылган йигерли кеделер

Шешен Республикасынынъ Шелков районындагы Сары-Су авыл орта мектебинде агалы-инили Мустафаевлер окыйдылар. Уьйкени Арсен аьлиги заманда 15 ясында 9-ншы класстынъ, кишкейи Амир 14 ясында 8-нши класс- тынъ окувшылары боладылар. Олар экеви де бир неше йылдан бери тайский бокс пан каьр шегедилер. Былтыр язлыкта Мустафаевлер бир неше спорт ярысларында катнасып, баргылы орынларды алган эдилер.

Быйылгы 2021-нши йылды да олар уьстинликли кепте басладылар. Олай дегенимиз, Арсен янъыларда Дагестанда, Хасавюрт каласында оьткерилген тайский бокс бойынша сынавларда енъуьвши болган. Онынъ иниси Амир болса, Грозный каласында болып озган сондай ярысларда 3-нши баргылы орынды казанган.
Мустафаевлер аьли де яс болганына да карамастан, йигерли, оьмез, алдыларына уьйкен ниетлер салып, соларга етисуьв уьшин коьп куьш саладылар. Келеекте бу кеделеримиз уьйкен уьстинликлерге етисер деп сенемиз эм Арсен мен Амирге республика, Россия, дуныя чемпионлары болганларын йораймыз.
А.Карасаев
Шешен Республикасынынъ Шелков районынынъ Воскресеновск авылы.
Суьвретте: Арсен Мустафаев.