Алдыдагы байланыслар беркленсин

Саьли куьн Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликов ис визити мен Азербайджан Республикасына келди эм эл басшысы Ильхам Алиев пен йолыгысты.

Ильхам Алиевтинъ айтувы ман, Азербайджан Россиядынъ туьрли регионлары ман уьстинликли ислейди, сонынъ ишинде Дагестан Республикасы да бар, сол зат эки эл –Азербайджан эм Россиядынъ эки яклы байланысларынынъ оьрленуьвине демевлик этеди. Солай ок ол Сергей Меликовтынъ Азербайджанга келуьви туьрли тармаклар бойынша аьрекет этуьвдинъ кенъеювине салдарлы уьлисин косар.
Сергей Меликов оьз соьйлевинде Дагестан еринде азербайджан халкынынъ ваькиллери баска халклар ман бирге бир аьел болып яшайтаганын белгиледи. Ол оьзининъ бу ис визити бойынша оьткерилеек йолыгыслар республикалардынъ келеекте де биргелес аьрекет этуьвине себепли болаягына шексинмейтаганын билдирди.