Алдыда йигерли абытлар

Россиядынъ келеектегиси яс несилдинъ колында. Яслар 10-20 йылдан сонъ оьз куьшлерин, билимлерин элимиздинъ оьрленуьви уьшин салаяклар.
А.Джанибеков атындагы мектебинде янъыларда тарихли оьзгерис болды – мектеб уллы Савлайроссиялык козгалысына косылды. Мунда «Движение первых» Балалар эм яслар Россия козгалысынынъ бириншилик боьлиги шатлыклы аьлде ашылды. Шарада сыйлы конаклар – Ногай район администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары, иш ислер органларынынъ ветераны Баймагомед Ярлыкапов, Ногай эм Тарумов районларынынъ аьскер комиссары Александр Мельников, Ногай район Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов, Савытлы куьшлер эм ыхтыяр саклавшы органларынынъ ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев, иш ислер органларынынъ ветераны Багавдин Агаспаров, Ясуьйкенлер советининъ председателининъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Шатемир Мунгишиев, билимлендируьв боьлигининъ методисти Альфира Мурзагишиева катнастылар.
Шара Россия Федерациясынынъ эм Дагестаннынъ гимнлери мен ашылды. Уьйкен оьлшемли экранда Савлайроссиялык яслар козгалысынынъ курылувы акында коьрсетилинди. Сонъ мектеб етекшиси Курасхан Ярикбаева конакларды йылы хошлап, окувшыларды кутлады: «Сиз буьгуьн Балалар эм яслар Россия козгалысына косыласыз. Сиз де, Россия окувшылар козгалысынынъ биринши съездининъ катнасувшыларындай болып, «Биз Россия ман бирге, биз оьз Элимизди суьемиз» деп айтпага тийислисиз. Сиз оьзинъиздинъ келеектегинъизди туьзеексиз. Баьри зат та сизинъ колынъызда».
А.Джанибеков атындагы мектеб окувшыларынынъ сырасыннан белсенли куьби, оьз йолдасларынынъ эм насихатшыларынынъ тилек салувы ман, мектеб негизинде Балалардынъ эм яслардынъ «Движение первых» Россия козгалысынынъ бириншилик боьлиги ашылувы акында маслагаты ман шыгып соьйледилер. Кенъес протоколына мектеб етекшиси кол басканнан сонъ, шара юритуьвшилери – окувшылар Хансултан Эсиргепов эм Азиза Ваисова оны саклав уьшин мектеб етекшисининъ тербиялав эм яслар ямагат биригуьвлер мен биргелес аьрекет этуьв бойынша маслагатшысы Фарида Джумаковага тапшырдылар.
Мектебте Балалардынъ эм яслардынъ «Движение первых» Россия козгалысынынъ бириншилик боьлиги ашылувы ман окувшыларды биринши болып Баймагомед Ярлыкапов кутлады. «Биз мектебте окыган заманда Савлайсоюзлык пионер организациясы аьрекет этетаган эди. «Пионер» деген соьз «биринши» дегенди анълатады. Пионер организациясыннан биз Балалар эм яслар Россия козгалысына коьшемиз. Районымыздынъ баьри пионерлери атыннан мен сизди дайым да биринши, дайым да бир болмага эм бир-биринъизге ярдам этпеге шакыраман. Сол заман сиз баьри мыратларынъызга етерсиз». Тагы да ол, окувшыларга РФ паспортларын тапшыраятып, элимиз Россияды суьймеге эм оны ман оьктемсимеге шакырды.
Шатемир Джабраилович бу куьнги яслар олар оьз заманында эткен ислерди бардыраягына сенимлигин айтты.
Шара барысында Багавдин Агаспаров окувшыларга Сый грамоталар тапшырды.
Байрам юнармеецлердинъ шыгувы ман, яслар эм кызлардынъ сылув биюви мен, 7-нши класс окувшыларынынъ флешмобы ман ярасыкланды.
Алдыда – коьп яркын оьзгерислер, йигерли ниетлер, мыратлар толув заманы!
Нурият Кожаева.
Суьвретте: А.Джанибеков атындагы мектебинде.