Алдын шалар ниет пен

Оьткен юмадынъ ишинде, уьстимиздеги йылдынъ казан айынынъ 23-нши куьнинде, Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ «Дагестан Республикасынынъ япсарларында коронавируслы инфекциядынъ яйылувынынъ алдын шалар уьшин толтырма шаралар акында» деген Указынынъ экинши пунктына туьрленислер киргистилген.

Сол туьрленислерге коьре, ис аьрекетин бардыратаган ясуьйкен аьдемлер, дурысында, 65 ясларыннан оьткенлер караша айынынъ 20-ншы куьниннен алып карагыс айынынъ 3-нши куьнине дейим, оьзлерининъ ден савлыкларын саклар ниет пен, уьйлеринде олтырмага керек боладылар. Бу ерде сол ясуьйкенлерге бир зат уьшин де кыйналмага керек тувыл, баьри тийисли документлерди де олар уьшин куллык пан канагатлаган организация аьзирлейди.
Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ бу Указы кол басылган куьннен экинши куьн куьшине кирген.