Алтынайдынъ уьйкен уьстинлиги

Савлай Россия студентлери тек янъыларда оьз байрамын карсы алдылар. Уьстинликлер мен байрамшылады сол куьнди бизим ердес кызымыз Алтынай Байманбетова. Кызалак Ессентуки Сырт-Кавказ финанс-энергетикалык техникумында «юриспруденция эм реклама» факультетинде окыйды.

Карасу авыл орта мектебин Алтынай йогары белгилерге битирген, окув йылларында туьрли конференцияларда катнасып, баргылы орынларга тийисли болган. Аьлиги заманда Алтынай 2-нши курста. Ийгилердинъ сырасына киреди кызалак, ол тек «бес» белгилерге окыйды, волонтер куллыгын этеди.

Янъыларда Алтынай техникумда озгарылган сочинениелер конкурсында биринши орынды алды. Онынъ суьврети «Бизим оьктемлик» деген Сый тактасында илинген. Алтынай социаллык шараларда катнасып, Сый грамоталарга тийисли болады.

Оьзининъ билимлиги мен, аьдемшилиги мен тенъ-дослары арасында сый-абырай казанып келеди. Сол окувында аьли де коьп бийикликлер, уьстинликлер йораймыз.

Г. Бекмуратова.
Суьвретте: А. Байманбетова.