«Алтын китап»

Карашай-Шеркеш Республикасынынъ китап баспасында оьткен йылдынъ сонъгы айларында ногай тилинде, «Алтын китап» деп аталып, балалар уьшин йыйынтык шыгарылды.

КЧР Аькимбасынынъ эм Оькиметининъ пресс-службасы билдиргенлей, йыйынтык регионнынъ Миллетлер ислери, коьлемлик коммуникациялар эм баспа министерствосынынъ уйгынлавы эм Миллетлердинъ федераллык агентствосынынъ яклавы аркасында дуныя ярыгын коьрген.
Йыйынтыкка бесик йырлары, эртегилер, юмаклар эм янъылтпалар, айтувлар эм такпаклар, ойын фольклоры, солай ок халк этикетининъ негизлери, ногайлар тарихиннен билдируьвлер, календарь, ювыклыкты белгилейтаган, айванлар эм оьсимликлер дуныясы ман байланыслы терминлер, топонимлер киргенлер. Баспа шыгармасы уьстинде регион ериндеги Карашай-Шеркеш гуманитарлык актарувлар институтынынъ, солай ок «Ногай давысы» газетасынынъ эм «Маьметекей» балалар журналынынъ куллыкшылары аьрекет эткенлер.
Йылдынъ ызгы айында бу янъы шыккан китап КЧР-дынъ мектеблери эм балалар бавларына да йиберилген.
Китапти регионда оькимет, миллет, конфессия эм информация политикасын яшавга шыгарув бойынша программасынынъ «КЧР халклары ара байланысларды ийгилендируьв эм этномаданиятлык оьрлендируьв» оькимет проекти аркасы ман шыгардылар. Проекттинъ мырады – оьсип келеяткан несилди ана тили, онынъ тарихи эм аьлигиси, авызлама халк яратувшылыгы ман кызыксындырув.
Бизим хабаршы.