Альберт Батыргазиевтен тагы да енъуьвди куьтемиз

Быйыл 28-нши июльде Ханты-Мансийск калада (ХМАО – Югра) професссионаллык бокс бойынша турнир оьткериледи. Сол турнирде Токиодагы Олимпиада чемпионы, халклар ара классынынъ спорт устасы Альберт Батыргазиев (61 кг) Доминикан Республикасынынъ боксеры Франсис Фромета мен (61 кг) рингте йолыгысаяк.
Альберт Батыргазиев – енъил эм ярым енъил шекки категориясында куьресетаган россия боксеры. Ол аьли 25 ясында. Оьзи сайлаган спорт кебинде токтавсыз кулык этуьви эм белсенлиги аркасы ман Россиядынъ коьп кере чемпионы болган. Альберт сегиз кере уьйкен йолыгыслар оьткерген эм солардынъ алтавын нокаут пан битирген эм бир кере де енъилмеген боксер деп саналады. Альберттинъ спорт яшавында ол оьз куьндеслерин бир неше раунд ишинде енъип, куьрести эртерек кутарувшы боксер деп саналады. Сол себептен ол аталык бокс тарихинде оьз шекки категориясында энъ де яркын эм талаплы спортсмен деген атты казанмага амалы бар.
Онынъ куьндеси – доминикан боксеры Франсис Фромета (61 кг) 6 йылдан бери профессионаллык боксери болады. Ол 27 ясында. Франсис 17 кере уьйкен йолыгыслар оьткерген эм сонынъ биревинде де енъилмеген.
Альберт Батыргазиев быйыл февраль айында Подмосковьедеги Серпухов каласында 9-ншы раундта техникалык нокаут аркасы ман WBA Super экс-чемпионы Панама боксеры Хесрел Коррелсти енъген. Сол енъуьви ога енъил шеккиде WBA рейтингине кирмеге эп берген эм аьлиги заманда россия боксеры сол рейтингтинъ 7-нши сыдырасын бийлейди. Франсис Фромета болса, сонда 15-нши орында турады.