Альберт Батыргазиев – WBA Asia чемпионы

Россия боксеры, ногай миллетли яс ердесимиз Альберт Батыргазиев Москвадагы професионаллы рингте биринши кере куьресип, уьйкен уьстинликке етисти.

Узынлыгы 10 раундлы ярыста бизим спортсмен 7-нши раундта сулыплы боксер Армен Атаевти техникалык нокаут негизинде сенимли кепте енъген.

Сондай уьстинликли етимисиннен сонъ Альберт Батыргазиев экинши ярым енъил шеккисинде WBA Asia чемпионы болды.

Кайратлы яс ердесимизди чемпион атагы ман кутлаймыз! Ога эндиги де коьп енъуьвлерди йораймыз. Алдыга, Альберт, тек алдыга!