Амирхан Межитов: «Владимир Путин Россиядынъ янъы йолын белгиледи»

Быйылдынъ 14-17-нши июнь айында Санкт-Петербургта Халклар ара экономикалык форумы болып оьтти. Ол йыл сайын да 1997-нши йылдан алып оьткериледи, 2005-нши йылдан баслап бу форум Россия Президентининъ эгидасы астында уйгынланып озгарылады, эм ол оьзи аьр йыл да сонда катнаспага амал табады. Быйылгы экономикалык форум «Суверенли оьрленуьв – акыйкат дуныядынъ негизи. Келеектеги несиллер уьшин куьшлеримизди бирлестирейик» деген шакырув астында болып озды. Сонынъ акында оьзининъ ойы ман газетамыздынъ эксперти, «Единая Россия» партиясынынъ Ногай ерли боьлигининъ уполномоченный секретари Амирхан Межитов боьлиседи.

– Петербургта болып озатаган Халклар ара экономикалык форумы ман кызыксынатаганлардынъ саны йылдан-йылга артып барады. Форумнынъ халклар ара статусы эндигиси беркиген деп айтпага болады, сонынъ акында шарадынъ катнасувшыларынынъ сырасы да шайытлайды. Соны россия форумына дуныя информационлык изданиелерининъ эс беруьви нешаклы уьйкен экенлигиннен де билмеге болады.
Дуныя ямагаты ягыннан форумга сондай да уьйкен эс этилинуьвин билетаган бизим президентимиз Владимир Владимирович, бу форумдагы сондай уьйкен амалды кулланып, баьриси де эситкендей этип айырым адресатлар уьшин маьнели позицияларды айтып коьрсетти. Бир яктан ол тек айтып коьрсетуьв тувыл да, дурысында, коллективли Куьнбатар етекшилерининъ позицияларына карап туп-тувра информационлы-пропагандист урувын этти. Сол Куьнбатар эллери, неге десе Украинада «демократияды коршалав» аьрекети мен ясырынып, акыйкатында, орыс дуныясынынъ бир кесегинде неонацизмди оьстиргенлер эм буьгуьнлерде Гитлердинъ тувдыклары болатаган бандеровшыларды колтыклайдылар. Соьйтип этуьви мен Россия етекшиси Куьнбатар демократиясынынъ аргументлерининъ баасызлыгын эм эки юзлилигин, солардынъ ярдамы ман Россия душпанларынынъ оьз коалициясын туьзбеге шалысувларын ашып коьрсетти.
Экономикалык форумын фашист киев режимининъ бетин ашувы ман баслаятып, Россия Президенти дуныядынъ бирлесип туратаган куьнтувар коьлемине Россия экономикасы ога карсы салынган толы санкциялар аьллерининъ оьзинде де оьсип барувын билдирген. Ол туьп маьнеси баска эллерди тонав, оьз хайырына кулланув, неоколониализм болатаган куьнбатар экономикалык йорыгына карсылас этип Россия туьзилис экономикасын курмага кенъес этеди.
Санкт-Петербургтагы Халклар ара экономикалык форумынынъ маьнели ягы деп Владимир Путиннинъ «белсенли экономикалык политикасын» яшавга шыгарувдан туьзилеек Россиядынъ янъы йолын белгилевин санамага болады.
«Соьз оьрленуьвдинъ сапатлы янъы оьлшемине коьшуьв мен байланыслы. Ол не десенъиз, суверенли экономика болады, сол экономика тек рыноктынъ экономикалык аьллерине эс берип эм кайдай муктажлык бар экенин эсапка алып калмайды, ол оьзи сол муктажлыкты да кеплейди», – деп анълаткан Россия Президенти.
Сондай экономика – соны коьбисинше маслагат экономикасы деп атайдылар, Владимир Путиннинъ соьзлери бойынша производитель куьшлерин толы этип йыйыстырувды анълатады. Сонынъ баслапкы оьрленуьв йолы ис пен аьрекетлев эм сонынъ структурасын ийгилендируьв деп саналады. Гражданлардынъ экономикалык белсенлигин арттырмага, оларга оьзлерин янъы, оьсип турган, келеектегиси болган секторларда куьшин сынамага коьмеклесуьв керегеди.
«Оькиметтинъ эсин куллыксызлык бийик оьлшемде болган регионлардагы аьллерге каратаман, – деген Президент. – Сав элимиз бойынша сол коьрсетим тоьмен болувына да карамастан, айырым регионларда ол йогары болып калады. Аьдемлерге янъы ис кеспилерди алмага коьп амаллар беруьв маьнели, сонынъ санында информационлык технологиялар тармагында, эректе турып куллык этуьв кебинде».
Путин кенъес кебинде коьрсеткен янъы йолдынъ бир неше негизлерине эс этсек, дагестанлыларга гражданлардынъ оьзлерининъ экономикалык белсенлиги кереклиги, элбетте, яраган болар. Белгили болганлай, дагестанлылар оьзлерининъ коьтеринъки эпшиллиги мен айлак та баскаланадылар, сол себептен республикада куллыксыз аьдемлердинъ саны бираз сама тоьмен турады деп саналады.
Сол ок заманда, статистика органлары юритетаган официаллык эм тергевлер сырагыларына коьре куллыксызлык оьлшеми бойынша Дагестан СКФО-да Шешен эм Ингуш республикаларыннан сонъ 3-нши орынды бийлейди эм ис рыногында Россия регионлары арасында алды орынларды алады.
Болса да, предпринимательстводы колтыклав бойынша эндигиси эскирген законодательстводы янъыртув бойынша ДР Оькиметининъ аьрекети элимиздинъ Президентининъ янъы экономикалык йолы ман тувра келисип келеди. Солай болганда, келеектеги йылларда РФ Президенти Владимир Путиннинъ янъы экономикалык доктринасын яшавга шыгарув уьстинде бизим экономика яктан белсенли ердеслеримиз де кайратланып ислееклер деген сеним бар.