Аналарга дайым йылы соьзлер айтылсын

Ана бизге яшав берген, суьйимине ораган энъ де ювык аьдеми болады. Ана – баладынъ энъ биринши соьзи. Кыйынлык келгенде, аьр бир аьдем анасыннан коьмек эм коьтергишлев куьтеди. Ана юректи рахатландырады эм керекли маслагат береди. Картлык еткенде, ана оьзи ярдамда эм коьтергишлевде керексинеди.

Россияда караша айдынъ ызгы каты куьнинде Ана куьни белгиленеди. Бу байрам баска коьп байрамлар сырасында айырым орынды тутады. Бу куьн аналарды, тетейлерди, энейлерди, тезден ана болаяк хатынларды кутламага тийисли. Оларга эс эм сый, солай ок савкатлар тек ана куьнинде этилинмей, сав йыл узагына йылы соьзлер айтылсынлар, дайым коьнъиллери коьтеринки болсын.
Янъыларда Дагестан Республикасында Ана куьнине багысланган саваплык акциясы оьтти. Белгиленген акция Дагестан Хатын-кызлар союзы ман, онынъ етекшиси А.Мамутаевадынъ баславы ман уйгынланды. Саваплык акция бойынша аз канагатланган, коьп балалы, сакат бала тербияланган аьеллерди коьтергишлев ниетте азык-туьлик салынган дорбалар пайланды. Ногай районына Дагестан Хатын-кызлар союзы ман 15 азык-туьлик дорбасы айырылды. Ногай районы да бу акцияга косылды. Савда юритуьвшилер эм кыйын аьлге туьскенлерге шеттен карап турмайтаган район яшавшылары аьли де 11 дорба аьзирледилер. Дорбаларды хатынлардынъ уьйлерине элтевде район Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаевага социаллык куллыкшылары, район администрациясы, окытувшылар ярдам эттилер.
Солай ок А.Манкаева район Хатын-кызлар советининъ агзасы С.Кельдасова ман бирге ис ветераны Дания Аджигельдиевадынъ уьйине оны байрам ман кутлар ниет пен барды. Онынъ увылы Эльдар Аджигельдиев (яткан ери еннетли болсын) Табасаран РОВД-нынъ полиция патруль пост службасында ис борышын толтырган мезгилде караклардынъ коьлигин йибермеген, отты оьзине алган, соны ман оьзининъ яшавынынъ баасы ман йолдасларын куткарган. Ога оьлгеннен сонъ Йигитлик ордени берилген.
Район Хатын-кызлар советининъ председателининъ соьзлери мен, Ногай районында саваплык акциялар тез-тез оьтедилер. Сосындай акциялардынъ озгарылувы ямагат кыйын аьлге туьскен аьдемлерге колыннан келген коьмегин этетаганын шайытлайды.
Асият Манкаева баьри аналарды – ошак саклавшыларды, янъы аьел курган хатынларды Ана куьни мен кутлап ден савлык, онъайлык эм берекет йорайды.
Н.Кожаева.
Суьвретте: ис ветераны Д.Ад-жигельдиевады кутламага барган мезгилде.