Анасыннан коьрген тон пишер…

Бизим шебер тилли халкымызда аьр бир тармакка, ерге келисли акыллы соьзлер бар десем, оьтирик болмас. Босына айтылмаган: «Атасыннан коьрген – ок йонар, анасыннан коьрген – тон пишер», – деп. Аьли мен газета окувшымды кеспи сайлавда анасы уьлги болган Тойбике Саит кызы Аллабергенова ман (суьвретте) таныстырмага суьемен.

Тойбике Саит кызы Аллабергенова Кара-Су авыл яшавшыларына туьрли хабарларды, ярасык журналларды еткерип турады.

– Мен почта боьлигинде ислегенли 25 йыл да болып калды. Баслап анам Абидат бу куллыкты этетаган эди, мен ога дайым коьмек этетаган эдим. Ол мага газеталарды, журналларды, хатларды ерли-ерлерине салып коьрсететаган эди, а мен болсам тийисли аьдемлерге еткеретаган эдим. Буьгуьнлерде оьзим сол уьйренген куллыгымды аста-акырын этип тураман. Оьзимди баска ис орында коьрип те болмайман, – дейди Тойбике.

Коьп йыллар бир ис орында ислеген аьдемге тенълестируьвлер этпеге де кыйын тувыл. Бир 20, 30 йыллар артта газета, журналлар эм тагы баска почта аркалы еткерилетаган затлар Кара-Су авылына трактор ман еткерилетаган болган болса, буьгуьнлерде Тойбике Саит кызына оьз куьши мен еткермеге керек болады. Кыйын болса да, оьзининъ суьйген исин эринмей, эриспей этип келеди.

Тойбике Аллабергенова почта боьлигинде ислеп келетаганлардынъ оьз тайпасында уьшинши несили болады. Онынъ суьйикли тетеси Кумисхан да почтальон исин белсенли юритип келген. Сога коьре бу кеспи Тойбикеге энъ де ювык кеспилердинъ бириси болады. Ол янына якын кеспиди бардыра келип, Маутали Аллабергенов пан татым аьел курып, эки ярасык кызларды да оьстирип, тербиялаган.

Бар сулыпты бир несилден баска несилге берип келедилер Тойбикединъ тукымында, соьйтип яшав оьмир де алдыга барады. Оьзи де ис орынында йолдасларына ийги коьрим болып, сый-абырай казанып келеди. Янъыларда авыл еринде куллык этетаган хатынлар куьни белгиленгенде, Тойбике Саит кызы Аллабергенова да Сый грамота ман савгаланды.

Заманлар ызлы-ызыннан озадылар, коьп затлар тарихке де кетедилер. Бир заттынъ орынына баска, заманга коьре, янъысы да шыгады, болса да, почта боьлиги совет йылларында да болган, аьли янъы технологиялар заманында да бар эм болаяк.